ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО КОРДОЦЕНТРИЗМУ В ПОВІСТІ ЛЕСЯ ГОМОНА «КУТОЧОК СЕРЦЯ»

А. К. Димовська

Анотація


Статтю присвячено проявам феномену українського кордоцентризму («філософії серця») у художній літературі 30-х рр. ХХ ст. Проаналізовано поетику повісті Леся Гомона «Куточок серця», виявлено та вивчено кордоцентричні мотиви тексту. Встановлено, що «філософія серця» у цьому творі виступає одним із основних рушійних чинників сюжету. На прикладі взаємин головних героїв твору підтверджено, що кордоцентризм як структурний компонент української ментальності відіграє рушійну, мотиваційну роль у житті української людини та сприяє досягненню гармонії і подоланню роздвоєння особистості.

Ключові слова


кордоцентризм; «філософія серця»; ментальність; серце; поетика повісті

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів УСБУ в Одеській області. – Ф. П. – Спр. 148-п [Лесь Гомін, він же О. Д. Королевич]. – Арк. 48–50.

Войтків Л. В. Серце як екзистенційна засада духу в українській філософії ІІ половини ХІХ – І половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.05 / Войтків Леся Василівна ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Д. : [б. в.], 2015. – 19 с.

Гнатюк Я. С. Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій : Монографія / Я. С. Гнатюк. – ІваноФранківськ : Симфонія форте, 2010. – 184 с.

Гомін Л. Куточок серця / Лесь Гомін // Металеві дні : Літературно-художній та критичний журнал. – 1932. – № 10–12 (28–30). – С. 100–215.

Горський В. С. Історія української філософії : Підручник / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – К. : Либідь, 2004. – 488 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. (Nota bene)

Сокирко А. М. Кордоцентризм як ментальна детермінанта української філософської думки доби романтизму / А. М. Сокирко // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філософія». – 2010. – Вип. 190. – С. 69–74.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К. : Кобза – Орій, 1992. – 229 с.

Ярмусь С. Кордоцентризм – підстава української духовності й філософії / Степан Ярмусь // Збірник праць ювілейного конгресу у 1000-ліття хрещення Руси-України. – Мюнхен : УВУ, 1988–1989. – С. 402–415.