ПРАГМАТИКА ПЕРЕДМОВ І ПІСЛЯМОВ ДО ПОЛЬСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ ТВОРІВ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

І. Є. Рождественська

Анотація


Стаття присвячена вивченню прагматичних функцій передмов і післямов до перекладів творів М. Гоголя на польську мову. Описано передумови появи нових перекладів творів Гоголя. Зроблено спробу описати передмови і післямови до перекладів як свідоцтва рецепції. Передмови і післямови презентують переосмислення проблем польсько-російської літературної комунікації. У статті доводиться, що видання «Вибраних місць із листування з друзями» у перекладі Ф. Нетца (2015) створює перспективу прочитання творчості Гоголя як цілого. Актуалізується значення творчості М. Гоголя для українсько-польського і російсько-польського міжкультурного діалогу.

Ключові слова


Микола Гоголь; свідоцтва рецепції; «Вибрані місця із листування з друзями»; передмова; післямова

Повний текст:

PDF

Посилання


Михед П. В. Про «нашого» і «їхнього» Гоголя [Текст] / Павло Михед // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. – 2011. – № 4. – С. 41–46.

Короленко В. Г. Трагедия великого юмориста (несколько мыслей о Гоголе) / В. Г. Короленко // Н. В. Гоголь в русской критике : Сб. ст. / Подгот. текста А. К. Котова и М. Я. Полякова ; Вступ. ст. и примеч. М. Я. Полякова. – М. : Гос. издат. худож. лит., 1953. – С. 469–506.

Лис К. Мой Гоголь / Казимера Лис // Двести лет Гоголя. Сборник научных трудов : Krakowskie Spotkania Rusycystyczne. Т.IV / Ред. : В. Щукин. – Краков, 2011. – С. 17–27.

Набоков В. Николай Гоголь / В. В. Набоков // Набоков В. В. Приглашение на казнь: Романы, рассказы, критические эссе, воспоминания. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1989. – С. 537–632.

Поморський А. Почему не прямо? / Адам Поморський // Новая Польша. – 2010. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://novpol.org/ru/issue/2010/12.

Седакова О. А. Искусство перевода. Несколько замечаний. Лекция, прочитанная в Британском музее / О. А. Седакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.olgasedakova.com/127.

Drewniak Ł. Rewizora napisał Bułhakow / Łukasz Drewniak [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kultura. dziennik.pl/teatr/artykuly/89191,rewizora-napisal-bulhakow.html.

Genette, Gerard. Paratexts : Thresholds of Interpretation. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – 427 p.

Głowiński M. Świadectwa i style odbioru / Michał Głowiński // Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja. – W. : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1975. – nr 3 (21)/ – S. 9–28

Gogol M. Martwe dusze : poemat Mikołaja Gogola / z ilustracjami Piotra Boklewskiego ; przełożył Krzysztof Tur. ; Hajnówka : Wydawnictwo «Bratczyk» ; Białystok : Studio Wydawnicze, 2016. – 272 s.

Gogol M. Martwe duszy; tł. [z ros.] Władysław Broniewski. – Wrocław. [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.– s. 458.

Gogol Mikołaj. Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi, przeł. Feliks Netz, –Warszawa, Sic! – 2015, seria «Wielcy pisarze w nowych przekładach». – S. 312.

Netz F. Dlaczego nam Gogol / Feliks Netz // Gogol Mikołaj. Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi, przeł. Feliks Netz, –Warszawa, Sic! – 2015, seria «Wielcy pisarze w nowych przekładach». – S. 5–18.

Paprocki H. Prawosławna koncepcja człowieka / Henryk Paprocki // Elpis : czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. – z. 6/9/10. – S. 27–41.

Paprocki H. Recepcja rosyjskiej myśli religijnej w Polsce/ Henryk Paprocki // Elpis : czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. – z. 7/11/12. – S. 193–203.

Paprocki H. Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym / Henryk Paprocki // Elpis : czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. – Tom 14, nr 25–26. – S. 11–39.

Pomorski A. W czasie i w pustce / Adam Pomorski // Sworzeń M. Opis krainy Gog. – Warszawa : Więź, – 2011 – S. 7–15.

Przebinda G. Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1822). – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1998.– S. 528.

Sworzeń M. Mikołaja G. listy polecane // Tygodnik powszechny. 19.10.2015 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.tygodnikpowszechny.pl/mikolaja-g-listy-polecane-30751.

Sworzeń M. Opis krainy Gog / Marian Sworzeń. – Warszawa : Więź, 2011– S. 256.

Tazbir J. Posłowie / Janusz Tazbir // Gogol M. Taras Bulba / Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Aleksander Ziemny. Posłowie Janusz Tazbir. – Warszawa, 2002. – S. 145–169.

Wołodźko-Butkiewicz А. O konieczności kształcenia w Polsce tłumaczy rosyjskiej literatury pięknej (refleksje tłumaczapraktyka) // Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin, pod red. S. Gruczy, A. Marchwińskiego, M. Płużyczki, Wyd. Wydział Lingwistyki Stosowanej UW 2010, S. 164–173.