КОНЦЕПТ СМЕРТІ: КОГНІТИВНОАНТРОПОЛОГІЧНА ПРОЕКЦІЯ (на матеріалі урізького тексту Галини Пагутяк)

С. А. Сіренко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню семантики, функціонального навантаження концепту смерті в урізькому тексті (сукупність текстів про Уріж) Г. Пагутяк крізь призму когнітивно-антропологічного підходу, що являє собою синтез обох методологічних проекцій. Указаний концепт є наскрізним елементом, об’єднувальною складовою частиною поетики у творчості письменниці, у зв’язку з чим потребує детального вивчення. Проаналізовано функціонування міфологічних елементів як основи творення концепту смерті, психологічні рецепції персонажів та горизонт очікування читача, який бере участь у творенні фікційної дійсності. З’ясовано, що вказаний концепт базується на архетипних уявленнях про потойбічне життя та перехід до нього; віруваннях про смерть як обов’язковий елемент життєвого кола перетворень. Страх смерті має інфантильну природу та безпосередньо має зв’язок із гіпнофобією та ніктофобією, остання з яких зумовлена зустрічами з істотами інфернального світу

Ключові слова


концепт; смерть; літературознавча антропологія; когнітивне літературознавство; когнітивна антропологія; урізький текст

Повний текст:

PDF

Посилання


Бокшань Г. Автобіографічні маркери в міфопоетиці Галини Пагутяк / Г. Бокшань // Питання літературознавства. − 2015. − Вип. 92. − С. 78–87. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2015_92_8.

Бокшань Г. Темпоральні міфологеми в художній прозі Галини Пагутяк / Г. Бокшань // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. − Серія: Філологія. Літературознавство. − 2016. − Т. 276, Вип. 264. − С. 132–136. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2016_276_264_25.

Корабльова О. Засади міфопоетики художньої версії самотності у прозі Галини Пагутяк / О. Корабльова // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Т. 17. – Донецьк : Східний видавничий дім. – 2007. – С. 15–19.

Оселедько К. Конфлікт демонічності та християнської етики у творчості Г. Пагутяк / К. Оселедько // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. ‒ № 26. – 2012. ‒ С. 245–255.

Пагутяк Г. Гірчичне зерно : Повісті / Г. Пагутяк. – К. : Радянський письменник, 1990. – 231с.

Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі : Романи, повісті, оповідання, новели. − 2-ге вид., переробл. і доп. / Г. Пагутяк. – Львів : ЛА «Піраміда», 2007. – 368 с.

Пагутяк Г. Село Уріж та його духи / Г. Пагутяк // Березіль. – 2012. ‒ № 1–2. – С. 167–174; № 3–4. – С. 140–157; № 5–6. – С. 117–136; № 7–8. – С. 85–113.

Пагутяк Г. Урізька готика / Г. Пагутяк.– К. : ПП «Дуліби», 2009. – 352 с.

Сіренко С. Урізький текст Галини Пагутяк : окреслення поняття / С. Сіренко // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2015. – Вип. 42–43 – С. 272–277.

Соколова А. Містичний міфологізм прози Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / А. Соколова. − Режим доступу : http://library.univ.kiev.ua/ ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2012_36.pdf.

Ткачик Н. Міфологічна парадигма внутрішнього світу повісті Галини Пагутяк «Захід сонця в Урожі» // Антропологія літератури : комунікація, мова, тілесність // Studia methodologica. – Вип. 25 / Н. Ткачик. – Тернопіль : Редакційновидавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2008. – С. 188–192.

Ткачик Н. Міфопоетика простору в повістях Галини Пагутяк / Н. Ткачик // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія (літературознавство). – Вип. ХVII–ХVІІІ. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 35–40.

Фєтісова О. Міфопоетика як засіб інтерпретації літературних творів (на прикладі жіночої прози кінця ХХ століття) // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка : Філологічні науки. – Луганськ : ЛНУ, 2011. – Вип. 3(214), Ч. ІІІ. – С. 205–210.

Doležel L. Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds / Lubomir Dolezel. – Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2000. – 339 p.