ЕСТЕТИЧНА ПЛАТФОРМА ЛІТЕРАТУРНОГО ОБʼЄДНАННЯ «ЛАНКА»–МАРС: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР

Л. Г. Стороженко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню світоглядно-естетичних аспектів діяльності літературно-мистецького обʼєднання «Ланка»–МАРС. З’ясовано, що участь в об’єднанні була логічним завершенням пошуків письменниками організації (Борис АнтоненкоДавидович, Григорій Косинка, Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Є. Плужник та ін.) літературного середовища, де б не обмежувалася творча свобода, культивувалася ідея відродження української культури на основі прогресивних європейських цінностей і принципів. Акцентовано увагу на своєрідності шляху творчого самоствердження письменників «Ланки»–МАРСу, яка полягала у виробленні і втіленні естетичної концепції, що поєднала традиції вітчизняної літературної класики з світовими модерністськими тенденціями. Визначено «прохвильовістську» позицію організації та безпосередню участь «ланчан» у літературній дискусії 1925-го–1928-го рр. Окреслено рецепцію «Ланки»–МАРСу у літературознавчому дискурсі радянської критики, що зараховувала організацію до «попутницьких», «буржуазних», «антипролетарських».

Ключові слова


попутники; буржуазна ідеологія; європейськість; світоглядноестетичні цінності; ідеологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Антоненко-Давидович Б. Д. Здалека й зблизька : літературні силуети й критичні нариси / Б. Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Рад. письменник, 1969. – 303 с.

Бойко Л. І не Європа, і не Просвіта / Л. Бойко // 20-ті роки : літературні дискусії, полеміки. – К. : Дніпро, 1991. – С. 261–289.

Галич М. Косинка в літературі / М. Галич // Рукописний відділ НБУ ім. В. Вернадського, ф. 274, спр. 1015, 19 арк.

Дорошкевич О. Літературний рух на Україні в 1924 році / О. Дорошкевич // Життя й революція. – 1925. – № 3. – С. 61–68.

З поточних нотаток : Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників // Життя й революція. – 1926. – №. 1. – С. 237–238.

З поточних нотаток : Нова літературна організація «МАРС» // Життя й революція. – 1927. – № 1. – С. 111.

З поточних нотаток : Політика партії в справі Української художньої літератури // Життя й революція. – 1927. – №. 5. – С. 420–423.

Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади : у 2 кн. / Г. Костюк ; передм. М. Жулинського. – К. : Смолоскип, 2008. – Кн. 1. – 720 с.

Культурне будівництво в Українській РСР : найважливіші рішення Комуністичної партії і радянського уряду 1927–1959 рр. : зб. док. : у 2 т. – К. : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1960. – Т. 1. – 880 с.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : антологія 1917–1933 : поезія, проза, драма, есей / Ю. Лавріненко. – Париж : Instytut Literacki, 1959. – 980 с.

Лист Антоненка-Давидовича Б. Д. до Півторадні В. І. від 15.IX.1957 // Рукописний відділ НБУ ім. В. Вернадського, ф. 274, спр. 817, 6 арк.

Луцький Ю. Літературна політика в Радянській Україні, 1917 – 1934 / Ю. Луцький. – К. : Гелікон, 2000. – 242 с.

МАРС // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. – К. : Укр. енциклопедія, 1988. – Т. 3. – 1995. – С. 300.

Мельник В. О. Валер’ян Підмогильний : до 90-річчя від дня народження / В. О. Мельник. – К. : Знання, 1991. – 48 с.

Наші літературні угруповання // Життя й революція. – 1925. – № 1–2. – С. 103–104.

Осьмачка Т. Мої товариші : історико-мемуарна розвідка про людей Розстріляного українського відродження 20-х років / Т. Осьмачка // Березіль. – 1996. – № 3–4. – С. 95–134.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм / Жан-Поль Сартр ; пер. А. Санина // Сумерки богов. – М. : Политиздат, 1989. – С. 319–345.

Смолич Ю. Розповідь про неспокій немає кінця / Ю. Смолич. – К. : Рад. письменник, 1972. – Кн. 3. – 204 с.

Шляхи розвитку сучасної літератури : диспут 24 трав. 1925. – К. : Культкомісія місцкому УАН, 1925. – 82 с.