ПИТАННЯ МІФОТВОРЧОСТІ В РЕЦЕПЦІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ НАУКИ

Т. О. Цепкало

Анотація


У статті розглядаються питання міфотворчості в рецепції літературознавчої науки. Узагальнюються, систематизуються та вдосконалюються теоретичні аспекти міфомислення. Вивчаються традиційні наукові погляди на архетипний образ, міфологему, міфему, символ, мотив, аналізується взаємозв’язок між цими компонентами та вдосконалюються наукові підходи до проблем реалізації міфопоетичних категорій у художній творчості. Структурні одиниці міфологічного тексту розглядаються в руслі архетипної критики; з’ясовуються основні їх функції в художній творчості (аксіологічна, світоглядна, культурологічна, інтегративна тощо). Вибудовується загальна схема реалізації інваріантного ядра архетипу в літературних контекстах. Звертається увага на феномен авторського світобачення та його зв’язок із прадавніми міфологічними уявленнями. Розглядаються способи і види функціонування архетипних схем у літературі

Ключові слова


архетип; міфологема; міфема; символ; мотив; міфотворчість; міфомислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко Н., Кайдаш А. Міфологеми в українському романтичному просторі [Текст] : монографія / Н. І. Бойко, А. М. Кайдаш. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 155 с.

Даниленко В. Архетип, монотип, стереотип як формотворчі структури художнього тексту (на матеріалі прози Григора Тютюнника) [Текст] : дис. канд. філол. наук: 10.01.06. – «Теорія літератури» / В. Г. Даниленко. – К., 1994. – 186 с.

Зварич І. Міфологічна парадигма художнього мислення [Текст] : автореф. дис. докт. філол. наук : 10.01.06. – «Теорія літератури» / І. М. Зварич ; Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2003. – 36 с.

Кассирер Э. Философия символических форм : Мифологическое мышление [Текст] : В 3 т. Т. 2. / Эрнст Кассирер. – М. ; СПб. : Университетская книга, 2001. – 280 с.

Колесник О. Міфопоетичне відтворення архетипу [Текст] : автореф. дис… канд. філос. наук : 09.00.08. – «Естетика» / О. С. Колесник; Чернігвський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2002. – 17 с.

Копиця В. Міфопоетична модель світу в поезії Василя Герасим’юка [Текст] : дис. канд. філол. наук : 10.01.01 – «Українська література» / В. Копиця ; Національний авіаційний університет. – К., 2006. – 227 с.

Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі : психологічний аспект [Текст] : монографія / В. Куєвда. – Донецьк : Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с.

Леві-Строс К. Структурна антропологія [Текст] / К. Леві-Строс ; пер. з фр. З. Борисюк. – К. : Основи, 2000. – 387 с.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства [Текст] / Буковин. центр гуманіт. дослідж. ; за ред. А. Волкова та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.

Марків Р. Міфологічний фольклоризм в українській літературі початку ХХ століття (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки) [Текст] : дис. канд. філол. наук : 10.01.07. – «Фольклористика» / Р. В. Марків. – Львів, 2008. – 222 с.

Неврлий М. Художні напрями й літературні угруповання в ранній українській літературі (1920–30-ті рр.) [Текст] / М. Неврлий // Неврлий М. Минуле і сучасне : Зб. слов’янознавчих праць. – К. : Смолоскип, 2009. – 956 с.

Фрай Н. Анатомия критики [Текст] / Н. Фрай. – М. : Директ-Медиа, 2007. – 82 с.

Фрейденберг О. Миф и литература древности [Текст] / О. М. Фрейденберг. – М. : Наука, 1998. – 800 с.

Шестопалова Т. Кореляція понять «архетипний образ – міфологема – символ – міф» (На прикладі поезії П. Тичини) [Текст] / Т. Шестопалова // Наукові записки НаУКМА. – Т. 17. – Філологія. – К. : Стилос, 1999. – С. 37–41.

Юнг К. Г. Подход к бессознательному [Текст] / Карл Густав Юнг // Юнг К. Г. Архетип и символ ; пер. с нем. В. Бибихина. – М. : Ренессанс, 1991. – С. 23–95.

Юнг К. Г. Душа и миф : шесть архетипов [Текст] / Карл Густав Юнг. – М.-К. : ЗАО «Совершенство» – «Port-Royal», 1997. – 384 с.

Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени [Текст] / Карл Густав Юнг ; пер. с нем., предисл. А. В. Брушлинского. – М. : Издательская группа «Прогресс» ; «Универс», 1994. – 336 с.

Юнг К.-Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика [Текст] / Карл Густав Юнг ; пер. с нем. – К. : СИНТО, 1996. – 236 с.