РИЗОМА ЯК ПРИНЦИП КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБІРКИ ЕСЕ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Т. М. Шевченко

Анотація


У статті проаналізовано принципи структурування збірок есе Ю. Андруховича,  Є. Барана, О. Бойченка, О. Забужко, І. Лучука, К. Москальця, С. Процюка, Л. Ушкалова тощо, доведено, що в основі їх організації покладено принцип ризоми, фундаментальна властивість якої – гетерогенність при збереженні цілісності. Виявлено, що збірки есе посідають вагоме місце в сучасній українській літературі, більшість із них укладено за принципом антиієрархічності і множинності, децентрованості й нелінійності. Розкрито зв’язок між збірками есе одного автора, котрі складають своєрідні серії, детально проаналізовно заголовки збірок у контексті ризомної організації, віднайдено плато, які формують збірки як об’єднання нового типу – відкриті системи, де немає центральних образів, а є тільки наскрізні. У статті наголошено на важливості подальшого більш ґрунтовного вивчення явища ризоми й есе як дискурсивної практики за перехідної доби.

Ключові слова


ризома; есе; збірник; сучасна українська література; плато; образ; заголовок

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості : спроби / Ю. Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 123 с.

Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі. Вибрані спроби 1999–2005 років / Ю. Андрухович. – К. : Критика, 2006. – 318 с.

Андрухович Ю. Лексикон інтимних місць. Довільний посібник з геопоетики та космополітики / Ю. Андрухович. – К. : Meridian Czernоwitz, Майстер книг, 2011. – 480 с.

Андрущенко Т. Постмодернізм як протиставлення [Електронний ресурс] / Т. Андрущенко // Мультиверсум. – 2008. – Вип. 67. – Режим доступу : https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_67/Andrushchenko.pdf.

Афонина Е. Поэтика авторского прозаического цикла : автореф. дисс. канд. филол. наук : спец. 10.01.08 «Теория литературы, текстология» / Е. Афонина. – Тверь, 2005. – 22 с.

Дарвин М. Н. Художественная циклизация в постсимволистском сознании А. Белого / М. Дарвин // Постсимволизм как явление культуры : Материалы междунар. конференции. – М. : Изд-во РГГУ, 2003. – С. 52–57.

Делëз Ж. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения [Електронний ресурс] / Ж. Делëз, Ф. Гваттари. – Режим доступу : http://www.situation.ru/app/j_art_1023.htm.

Деменок С. Фрактал : между мифом и ремеслом / С. Деменок. – СПб. : ООО «Ринвол», Академия исследования культуры, 2011. – 296 с.

Кульчицька Л. Ризоматичні площини постмодерністських текстів : лабіринти «Щоденного жезла» Є. Пашковського / Л. Кульчицька // Слово і час. – 2004. – № 11. – С. 53–58.

Лопатина К. Ризоматическое моделирование онтологического пространства / К. Лопатина // Омский научный вестник.– 2009. – № 6 (82). – С. 104–108.

Москалець К. Гра триває / К. Москалець. – К. : Факт-Наш час, 2006. – 240 с.

Москалець К. Сполохи : Літературна критика та есеїстика / К. Москалець. – Львів : ЛА «Піраміда», 2014. – 172 с.

Пастух Т. П’ять хвилин для білої айстри / Т. Пастух // Москалець К. Сполохи. – Львів : ЛА «Піраміда», 2014. – С. 7–13.

Процюк С. Канатоходці / С. Процюк. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2007. – 302 с.

Стеценко Е. Постмодернизм и современная теория хаоса [Електронний ресурс] / Е. Стеценко // Вопросы филологии. – 2010. – № 1 (34). – Режим доступу : http://journal.mosinyaz.com/page_82_34/.

Усманова А. Умберто Эко: Парадоксы интерпретации. – Минск : Пропилеи, 2000. – 200 с.

Фоменко И. Лирический цикл: становление жанра, поэтика / И. Фоменко. – Тверь : Тверской гос. университет, 1992. – 123 с.

Чехунова О. Циклизация как способ отражения мировосприятия поэта : эмигрантские поэтические циклы Георгия Иванова / О. Чехунова // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2011. – № 3. – С. 207–212.