Сакральне й профанне в романі Вал. Шевчука «Темна музика сосон»

Марія Олександрівна Бурдастих

Анотація


У статті проаналізовано співвідношення категорії сакрального й профанного, а також особливості їх художньої реалізації у романі Вал. Шевчука «Темна музика сосон» в контексті постмодерністської неоготики.

Ключові слова


постмодернізм; неоготика; сакральне; профанне

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Городнюк Н. А. Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти : [монографія] / Н. А. Городнюк. – К. : Твім інтер, 2006. – 216 с.

Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання / Мірча Еліаде. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 591 с.

Крохина Н. П. Романтический и кенотипический сюжеты русского усадебного романа / Н. П. Крохина // Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира писателя : материалы Международной заочной научной конференции, 19-24 апреля 2010 г., Астрахань. – С. 64–68.

Ладыгин М. Б. Концепция мира и человека в литературе предромантизма : К вопросу о своеобразии метода / М. Б. Ладыгин // Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе : сб. науч. тр. / [отв. ред. Н. П. Михальская]. – М. : МГПИ, 1982. – С. 34–51.

Муха О. Співвідношення сакрального і профанного в контексті людської тілесності / Ольга Муха // Релігієзнавчі Студії : [Зб. наук. праць]. – Вип. 2. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 83–87.

Сизых О. В. Система сакрализации образа женщины в рассказе В. В. Быкова «На болотной стежке» / О. В. Сизых // Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира писателя : материалы Международной заочной научной конференции, 19-24 апреля 2010 г., Астрахань. – С. 222–227.

Тарнашинська Л. Б. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології : [монографія] / Л. Б. Тарнашинська. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 534 с.

Шевчук В. О. Темна музика сосон : [роман]; Сад житейський думок, трудів та почуттів : [автобіограф. замітки] / В. О. Шевчук. – К. : Акцент, 2003. – 448 с.

Dryden Linda. The Modern Gothic and Literary Doubles : Stevenson, Wilde and Wells / Linda Dryden. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2003. – 234 p.

Punter David. The Gothic / [David Punter and Glennis Byron]. – Oxford : Blackwell, 2004. – 335 р.

The Routledge Companion to Gothic / Catherin Spooner, Emma McEvoy [eds.]. – London ; New York : Routledge, 2007. – 304 р.

Wein Toni. British Identities, Heroic Nationalisms, and the Gothic Novel, 1764-1824 / Toni Wein. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2002. – 302 p.