Реалізація опозиції сакральне / профанне у мотивах новелістичних циклів Віри Вовк «Карнавал» і «Сьома печать»

Юлія Миколаївна Григорчук

Анотація


Статтю присвячено мотивному аналізу новелістичних циклів Віри Вовк «Карнавал» і «Сьома печать». Акцентується філософська спрямованість цих творів на осмислення сутнісних протиріч людського буття (істини / омани, життя / смерті). Підкреслюється вагома роль бінарної опозиції сакральне / профанне в мотивній структурі кожного з циклів. Виокремлюється система взаємопов’язаних мотивів-інваріантів цієї опозиції, на основі чого формується цілісність авторської новелістичної панорами буття.

Ключові слова


бінарна опозиція; сакральне; профанне; мотив; ідея; символ

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / Михаил Бахтин. – 2-е изд. – М. : Худож. лит., 1990. – 543 с.

Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого / Николай Бердяев. – Париж : Ymca-press, 1952. – 246 с.

Борщ О. В. Опозиція «сакральне – профанне» як фактор динаміки культурного простору / Ольга Володимирівна Борщ // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2012. – № 4. – С. 59–63.

Вовк Віра. Карнавал / Віра Вовк // Маскарада. – К. : Факт, 2008. – С. 55–82.

Вовк Віра. Старі панянки / Віра Вовк // Проза. – К. : Родовід, 2001. – С. 207–292.

Вовк Віра. Сьома печать / Віра Вовк // Маскарада. – К. : Факт, 2008. – С. 97–122.

Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії / Мірча Еліаде ; [пер. укр. Г. Кьоран, В. Сахна]. – К. : Основи, 2001. – 592 с.

Иванов В. В. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древнейший период) / В. В. Иванов, В. Н. Топоров. – М. : Наука, 1965. – 246 с.

Кримський С. «Третя правда» буття // Про софійність, правду, смисли людського буття : [зб. наук.-публ. і філос. статей] / Сергій Кримський. – К. : ЦГО НАНУ, 2010. – С. 224–249.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука, 1976. – 407 с.

Мних Р. Декілька зауважень про категорію містичного у літературі / Роман Мних // Поетика містичного / [упорядк. О. Червінської]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 47–58.

Науменко Н. В. Символіка як стильова домінанта української новелістики кінця ХІХ – початку ХХ століть : [монографія] / Наталія Науменко. – К. : НУХТ, 2005. – 204 с.

Павличко Д. Як зоря в долоні Бога [Електронний ресурс] / Дмитро Павличко // Літературна Україна. – 2008. – 10 берез. – Режим доступу : http://duda.org.ua/index.php.

Сєроштан С. І. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Світлана Іванівна Сєроштан ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 19 с.

Софронова Л. А. Маска как прием затрудненной идентификации / Л. А. Софронова // Культура сквозь призму идентичности. – М. : Индрик, 2006. – С. 343–359.

Стех М.-Р. Контур і слово (1) – Віра Вовк / Марко-Роберт Стех // Український журнал. – 2007. – № 3. – С. 40–42.

Уваров М. С. Бинарный архетип. Эволюция идеи антиномизма в истории европейской философии и культуры / М. С. Уваров. – СПб. : Изд-во БГТУ, 1996. – 212 с.