Священні книги у світосприйнятті поетів Празької школи

Леся Ярославівна Зволинська

Анотація


У статті здійснено спробу проілюструвати трансформацію біблійних і давньоукраїнських язичницьких образів у творчості О. Стефановича та О. Лятуринської. Розглянуто особливості авторської інтерпретації-амальгами християнських і язичницьких образів, символів та мотивів.

Ключові слова


релігійні образи; християнство; язичництво; Біблія; Велесова книга; Ісус Христос; Божа Мати; Юрій Переможець; Ярило; Перун; Див

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Антонич Б.-І. Вибране / Богдан-Ігор Антонич ; [передм. М. Москаленка]. – К. : Київська правда, 2003. – 376 с.

Баган О. Консервативна модернізація: художні паралелі у творчості Юзефа Лободовського і українських поетів-неоромантків в еміґрації / О. Баган // Наукові записки. – Т. 17. Філологія. – К. : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 1999. – С. 83–87.

Бойко Ю. Поезія Оксани Лятуринської / Ю. Бойко // Бойко Ю. Вибране. – Т. 1. – Мюнхен : Логос, 1971. – С. 247–260.

Бойчук Б. Два штрихи / Б. Бойчук // Сучасність. – 1980. – С. 61–66.

Бойчук Б. Олекса Стефанович / Б. Бойчук, Б. Рубчак // Координати: Антологія сучасної української поезії на заході. – Т. 1. – Мюнхен : Сучасність, 1969. – С. 62–69.

Бойчук Б. Оксана Лятуринська / Б. Бойчук, Б. Рубчак // Координати: Антологія сучасної української поезії на заході. – Т. 1. – Мюнхен : Сучасність, 1969. – С. 131–136.

Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу. І тис. до н. д. / [упорядк., ритм. переклад, підг. автентичного тексту, довід. мат. Б. Яценка / заг. ред. В. Довгича]. – Індоєвропа. – 7503 (1995). – Кн. 1-4. – С. 11–134.

Грушевський М. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / М. Грушевський. – Т. 1 – К. : Либідь, 1993. – 392 с.

Дем’янчук Г. Олекса Стефанович. Літературний портрет / Г. Дем’янчук. – Рівне : Волинські обереги, 1999. – 23 с.

Дрозд Л. Смислове наповнення образу Ісуса Христа в поетів «Празької школи» / Л. Дрозд // Дивослово. – 2005. – № 8. – С. 64–69.

Есенин С. А. Стихотворения; Поэмы / С. А. Есенин ; [сост. и вступит. Статья А. Козловского]. – М. : Худож. лит., 1985. – 479 с.

Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи» / М. Ільницький. – Львів : Ін-т українозн-ва ім. І. Крип’якевича НАН України ; Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти, 1995. – С. 212–303.

Качуровський І. Олекса Стефанович / І. Качуровський // Променисті сильветки. – Мюнхен. – 2002. – С. 447–455.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / С. Килимник. – Кн. 1, т. 1, 2. – Факс. вид. – К. : Обереги, 1994. – 400 с.

Клочек Г. Д. Світ «Велесової книги» : [навч. посіб.] / Г. Д. Клочек. – Кіровоград : Степова Еллада, 2001. – 160 с.

Кононенко П. Княгиня української духовности / П. Кононенко // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3-х кн. – Кн. 2. – К. : Рось, 1994. – С. 384–388.

Кралюк П. Пропаща сила / П. Кралюк // Волинь моя : Журнал Міжнар. гром. об’єднання «Волин. Братство». – Вип. 7 / [гол. ред. М. Сорока]. – К., 2010. – С. 156–163.

Крупко І. Художня інтерпретація біблійних образів у поезії Олекси Стефановича [Електронний ресурс] / І. Крупко – Режим доступу : http://do.gendocs.ru/docs/index-0552.html.

Левчук Т. П. Поетика Оксани Лятуринської : автореф. дис. … канд. філол. наук / Т. П. Левчук. – Львів, 2000. – 21 с.

Лятуринська О. Зібрані твори / О. Лятуринська / [ред. Б. Гошовський, С. Кузьменко]. – Торонто, 1983. – 813 с.

Мишанич О. «Вічний сурмач борні…» (Про поезію Олекси Стефановича) / О. Мишанич // Мишанич О. Повернення. Літературно-критичні статті й нариси. – К. : Обереги, 1997. – С. 225–233.

Нахлік О. М. Біблійні образи і мотиви в поезії та есеїстиці Євгена Маланюка / О. М. Нахлік // Нахлік О. М. Письменник – Нація – Універсум: Світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ-ХХ століть / [відп. ред. І. В. Лучук]. – Львів : НАН України, Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка, 1999. – С. 84–97.

Неврлий М. Празька поетична школа / М. Неврлий // Муза любові й боротьби: Українська поезія празької школи / [упоряд., ред. й приміт. М. Неврлого]. – К. : Український письменник, 1995. – С. 3–19.

Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи : [монографія] / В. Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. – 344 с.

Прохоренко О. Ф. Творчість Євгена Маланюка і «Празька школа» українських поетів : автореф. дис. ... канд. філол. наук / О. Ф. Прохоренко. – К., 1999. – 18 с.

Рязанцева Т. Бранець вічності: аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича / Т. Рязанцева. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 106 с.

Салига Т. Хрест Олекси Стефановича / Т. Салига // Вітчизна. – 1994. – № 1-2. – С. 121–127.

Соловей Е. Українська філософська лірика : [навч. посібник із спецкурсу] / Е. Соловей. – К. : Юніверс, 1999. – 368 с.

Стефанович О. Зібрані твори / О. Стефанович. – Торонто : Євшан-зілля, 1975. – 304 с.

Шаян В. Наша священна книга / В. Шаян // Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. – Індоєвропа. – 7503 (1995). – Кн. 1-4. – С. 262–268.

Яценко Б. Пам’ятка України-Русі V-ІХ століття / Б. Яценко // Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. – Індоєвропа. – 7503 (1995). – Кн. 1-4. – С. 233–261.