Взаємодія світських та релігійних концептів у сучасній українській поезії

Наталія Валентинівна Науменко

Анотація


У статті на великому теоретичному та ілюстративному матеріалі розглядаються особливості «молитвословного» вірша в системі традиційних ліричних жанрів української поезії ХХ ст. Зміст поетичного твору, якому автор надає рис того чи того жанру релігійної поезії (молитва, псалом, тропар, акафіст, ікона тощо), переносить семантичні акценти з зовнішнього на внутрішній світ, наближає поезію до жанрового інваріанту, прояснюючи взаємодію суто релігійних концептів із реаліями світського оточення авторів.

Ключові слова


релігія; поезія; українська література ХХ століття; жанр; синтез; метафора; вербалізація

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Андрухович Ю. Екзотичні птахи і рослини : [поезії] / Юрій Андрухович. – К. : Либідь, 2001. – 111 с. – (Першотвір).

Вовк В. Поезія / Віра Вовк ; [С. Майданська – ред., упоряд. та примітки]. – К. : Родовід, 2000. – 422 с. – (Першотвір).

Голобородько В. Летюче віконце : [вибрані поезії] / Василь Голобородько ; [відп. ред. І. Коломієць ; вст. ст. І. Дзюба]. – К. : Укр. письменник, 2005. – 463 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Даниленко І. І. Молитва як літературний жанр: генеза та еволюція : [монографія] / Ірина Іванівна Даниленко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. – 304 с.

Калинець І. Зібрання творів : у 2-х т. / Ігор Калинець. – Т. 1: Пробуджена муза. – К. : Факт, 2004. – 502 с. – (Першотвір).

Калинець І. Зібрання творів : у 2-х т. / Ігор Калинець. – Т. 2: Невольнича муза. – К. : Факт, 2004. – 544 с. – (Першотвір).

Кордун В. Кущ вогню : [поезії] / Віктор Кордун. – К. : Молодь, 1990. – 112 с. – (Першотвір).

Лєпахін В. Ікона та іконічність / Валерій Лєпахін ; [пер. з рос. Т. Тимо]. – Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу ; Видавн. відділ «Свічадо», 2001. – 288 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2-х т. – Т. 1: Аба – Лямент / [за ред. Ю. І. Коваліва]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 608 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2-х т. – Т. 2 : Маадай-Кара – Я-Форма / [за ред. Ю. І. Коваліва]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 624 с.

Мордань В. Осінні жовті письмена / Володимир Мордань. – К. : Видавн. фірма «ВІПОЛ», 1997. – 288 с.

На лузі Господньому: християнська поезія / [упоряд. Г. Кирієнко]. – Львів : Свічадо, 2007. – 152 с.

Науменко Н. В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру : [монографія] / Наталія Валентинівна Науменко. – К. : Видавництво «Сталь», 2010. – 518 с.

Пастухи квітів. Антологія інтимної лірики Чернігівщини / [упоряд. С. Реп’ях]. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 1999. – 176 с. – (Першотвір).

Салига Т. Ю. Імператив : [літературно-критичні статті] / Тарас Салига. – Львів : Світ, 1997. – 352 с.

Сантаяна Дж. Витлумачення поезії та релігії / Джордж Сантаяна ; [пер. з англ. О. Махничева]. – Львів : Ініціатива, 2003. – 288 с.

Слово благовісту. Українська релігійна поезія / [упоряд. Т. Ю. Салига ; передм. О. Сидора, Т. Салиги]. – Л. : Світ, 1999. – 784 с. – (Першотвір).

Соловей Е. С. Українська філософська лірика ХХ ст. : [навч. посібник] / Елеонора Степанівна Соловей. – К. : Юніверс, 1998. – 352 с.

Степовик Д. В. Українська ікона. Іконотворчий досвід діаспори / Дмитро Степовик. – К. : Балтія Друк, 2003. – 160 с.

Уваров М. Архитектоника исповедального слова / Михаил Уваров. – СПб. : Алетейя, 1998. – 245 с.

Шелюто В. Естезис сакрального : [монографія] / Володимир Шелюто. – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2007. – 276 с.

Frye N. Anatomy of Criticism : Four Essays / Northrop Frye. – 2nd edition, revised. – New York : Ateneum, 1966. – x, 383 р.