Українська історична повість 1920-1930-х років: від сакрального до профанного

Тетяна Олександрівна Табунщик

Анотація


Осмислюємо специфіку художньо-естетичних пошуків українського письменства 1920-1930-х років у жанрі історичної повісті, визначаємо вектор руху від сакрального до профанного.

Ключові слова


архетип; повість; профан; сфера сакрального; художній образ

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Андрусів С. М. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст. : [монографія] / С. М. Андрусів. –Тернопіль : Джура, 2000. – 340 с.

Бабенко Г. Шляхом бурхливим / Григорій Бабенко. – К. : Веселка, 1995. – 269 с.

Гараджа В. И. Социология религии : [учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей / 3-е изд., перераб. и доп.] / В. И. Гараджа. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 348 с.

Горбань М. М. Козак і воївода / Микола Горбань. – Х. : Рух, 1929. – 192 с.

Доусон К. Г. Религия и культура / К. Г. Доусон ; [пер. с англ., вступ. ст., коммент. Кожурина К. Я.]. – СПб. : Алетейя, 2000. – 281 с.

Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Роже Кайуа. – М. : ОГИ, 2003. – 296 с.

Кравченко А. И. Культурология : [словарь] / А. И. Кравченко. – М. : Академический проект, 2000. – 147 с.

Разживін В. М. Жанрово-стильові особливості української історичної повісті 20-30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Віктор Миколайович Разживін. – Дніпропетровськ, 2008. – 21 с.

Таль В. Незвичайні пригоди бурсаків / В. Таль. – Х. : Держ. вид-во України, 1929. – 490 с.