ЛОГОЕПІСТЕМА В МОДЕЛЮВАННІ ХУДОЖНЬО- ІСТОРИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Алла Іванівна Бондаренко

Анотація


Статтю присвячено проблемі вивчення моделей художнього часу в українській поезії ХХ століття. Предметом дослідження є асоціативно-семантичне поле «людина в історичному часі». Художньо-історична темпоральність вивчається з погляду зв’язку маркерів асоціатів художнього часу з простором християнської етнолінгвокультури в аспекті різних видів модальності.

Ключові слова


логоепістема; темпоральність; модальність; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. От произведения к тексту / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика ; [пер. с фр.]. – М. : Прогресс, 1994. –

С.413–423.

Бердяев Н. Судьба России / Н. Бердяев // Судьба России. Самопознание. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – С.8–300

Бойчук Б. Третя осінь : [поезії] / Б. Бойчук. – К. : Дніпро, 1991. – 286 с.

Драч І. Храм сонця : [поезії]. – К. : Радянський письменник, 1988. – 67 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Зеров М. М. Сонети і елегії / М. М. Зеров. – К. : Час, 1990. – 80 с.

Иванова Л. П. Реализация категориии прецедентности в дискурсе микросоциума / Л. П. Иванова // Актуальні проблеми

менталінгвістики : [збірник статей за матеріалами VІ наукової конференції]. – Черкаси, 2009. –С. 158–160.

Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення / В. Ізер // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-

критичної думки ХХ ст.] / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 261–278.

Калинець І. Слово триваюче : [поезії] / І. Калинець. – Харків : Фоліо, 1997. – 542 с.

Клен Ю. Вибране / Ю. Клен. – К. : Дніпро, 1991. – 461 с.

Кордун В. Сонцестояння : [поезії] / В. Кордун. – К. : Дніпро, 1992. – 301 с.

Костенко Л. Берестечко : [історичний роман] / Л. Костенко. – К. : Український письменник, 1999. – 157 с.

Костенко Л. Вибране / Л. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – 559 с.

Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / К. Костів. – К. : Україна, 1995. – 429 с.

Костомаров В. Г. Старые мехи и молодое вино : Из наблюдения над русским словоупотреблением ХХ века /

В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова. – СПБ. : Златоуст, 2001. – 608 с.

Маланюк Є. Поезії / Є.Маланюк. – К. : Український письменник, 1992. – 318 с.

Осьмачка Т. Поезії / Т. Осьмачка. – К. : Радянський письменник, 1991. – 252 с.

Пустовіт Л. Словник української поезії другої половини ХХ століття : семантико-функціональний аспект : [монографія] /

Л. Пустовіт. – К. : УНВЦ «Рідна мова», 2009. – 243 с.

Рикер П. Время и рассказ. – Т. 1. Интрига и исторический рассказ. – М. ; СПб. : Университетская книга, 1998. – 313 с.

Руденко М. Поезії / М. Руденко. – К. : Дніпро, 1991. – 413 с.

Сартр Ж. П. Что такое литература ? / Ж. П. Сартр // Что такое литература ? Слова ; [пер. с фр.]. – Мн. : ООО «Попурри»,

– С. 5–261.

Світличний І. У мене – тільки слово / І. Світличний. –Харків : Фоліо, 1994. – 431 с.

Сологуб Н. М. Біблійні образи в художній творчості Івана Багряного / Н. М. Сологуб. – Мовознавство. – 1993. – № 1. – С. 16–25.

Стус В. С. Вікна в позапростір : [вірші, статті, листи, щоденник, записи] / В. С. Стус. – К. : Веселка, 1992. – 262 с.

Тичина П. Сонячні кларнети : [поезії] / П. Тичина. – К. : Дніпро, 1990. – 399 с.

Тураева З. Я. Лингвистика текста (Текст : структура и семантика) : [учебное пособие] / З. Я. Тураева. – М. : Просвещение, 1988. –

с.

Фішбейн М. Ранній рай : [поезії, аб-сурдокамера, поезії для дітей, проза, есеї, аферизми ] / М. Фішбейн. – К. : Факт, 2006. – 520 с.

Хайдеггер М. Путь к языку / М. Хайдеггер // Время и бытие : [статьи и выступления ; пер. с нем.]. – М. : Республика,

– С. 272–273.