ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ ТА ПАМ’ЯТЬ У ЛІТЕРАТУРНИХ ІСТОРІОГРАФІЯХ

Леся Мар`янівна Демська-Будзуляк

Анотація


З початку 70-х років минулого століття у філологічних колах точаться дискусії з приводу «смерті історії літератури». Поява історичних концепцій Гай- дена Вайта й Єжи Топольського щодо історичних інтерпретацій та літературних стратегій історичного письма сприяли вивільненню історії від часу й максимальному її олітературненню та белетризації. Визначальним для усіх типів історій літератури є те, що на відміну від загальної історії, головним прин- ципом їхнього конструювання є пошуки ідентичності через культурну пам’ять, яка закорінена в мові. Наша пам’ять є лише певними мовними конструкціями, в яких провідну роль відграє метафора. Те, наскільки історик літератури схильний мислити в тих чи інших риторичних фігурах, визначає характер і стратегію його власної історії літератури

Ключові слова


історія літератури; лінґвістичний поворот; пам’ять; інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. История или литература // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт ; [пер. с фр., сост., общ. ред.

и вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.

Гундорова Т. Переднє слово. Посттоталітарна пам’ять : засвідчити, виправити, виправдати / Т. Гундорова // Ідентичність і

пам’ять у пострадянській Україні : Монографія / [відп. ред. Мирослава Антонович]. – К. : Дух і Літера, 2009. – 496 с.

Маркевич Г. Дилеми історика літератури / Г. Маркевич // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга поло-

вина ХХ – початок ХХ ст. / [упоряд. Б. Бакули ; за заг. ред. В. Моренця ; пер. з пол. С. Яковенка]. – К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 531 с.

Перкінс Д. Чи можлива історія літератури? / Д. Перкінс ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська

академія», 2005. – 152 с.

Рикёр П. Интервью с профессором Полем Рикёром к изданию в России книги «Память, история, забвение» // Рикёр П. Па-

мять, история, забвение / П. Рикёр ; [пер. с франц. и вступ. сл. В. Янкелевич]. – М. : Издательство гуманитарной литературы

/ (Французская философия XX века). – 2004. – 728 с.

Енциклопедія постмодернізму / [ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.

Сміт Е. Націоналізм : теорія, ідеологія, історія / Е. Сміт ; [пер. з англ. Р. Фещенко]. – К. : Вид.-во «К.І.С.», 2004. – 170.

Яковенко Н. Вступ до історії / Н. Яковенко. – К. : Критика, 2007. – 375 с.

Schmidt S. J. On Writing Histories of Literature / S. J. Schmidt // Poetics 14 (1985). – P. 291.

Topolski J., Świat bez historii / J. Topolski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1998. – 243 s.

Źółkiewski S. Pożytki poznawcze i granice stosowania analizy tekstów kultury, cz. 2 / S. Źółkiewski // Kultura i Społeczeństwo. –

– Nr. 2.