КАТЕГОРІЯ ЧАСУ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (на прикладі творчості А. П. Чехова)

Тетяна Сергіївна Єжижанська

Анотація


У статті зроблено спробу дослідити можливості комунікативного підходу до вивчення художніх творів, акцентувати його значення у сучасній літературознавчій науці. Особлива увага зосереджена на одній із складових хронотопу – категорії часу, яка розглядається як необхідна умова здійснення комунікації. Авторка аналізує комунікативний час у художньому творі на прикладі творчості А.П.Чехова. Час у прозі й драматургії А. П. Чехова поєднується із задумом автора, обумовлений художніми цілями твору.

Ключові слова


час і простір; хронотоп; ефективність комунікації; ритмічність; комунікативний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Воп-

росы литературы и естетики. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 234–407.

Жеребцова Е. Е. Хронотоп прозы А.П. Чехова и этико-философские представления писателя : [Електронний ресурс] / Е. Е.

Жеребцова // Вестник Челябинского университета. – 2003. – № 1. – С. 17–24. – Режим доступу до журн. : http://www.lib.csu.ru/vch/2/2003_01/002.pdf.Катаев В. Б. Чеховская энциклопедия / В. Б. Катаев // Вестник Рос. гуманит. науч. фонда. – 1999. – № 4. – С. 136–141.

Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь / Ю. М. Лотман. – М., 1988.

Осипов С. К вопросу о категории времени в произведениях А. П. Чехова и Ж. П. Сартра : [Електронний ресурс] /

С. Осипов // Вестник гуманитарной науки. – 1997. – № 3 (35). – С. 27–31. – Режим доступу до журн. :

vestnik.rsuh.ru/print.html?id=55550.

Пространство и время в искусстве : [сб. ст.]. – Л. : Наука, 1988. – 340 с.

Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А. П. Чехова) / В. И. Тюпа. – Тверь :

Твер. гос. ун-т, 2001. – 58 с.

Фортунатов Н. М. Ритм художественной прозы / Н. М. Фортунатов // Ритм, пространство и время в литературе и

искусстве. – Л. : Наука, 1974. – С. 173–186.

Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер ; [пер. с нем. В. В. Бибихина]. – Харьков : Фолио, 2003. – 503 с.

Чехов А. П. Сочинения : в 18 т. – М. : Наука, 1974–1983