ВИВЧЕННЯ РЕЛАКСАЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СИНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Оксана Михайлівна Косюк

Анотація


У статті вперше здійснюється спроба створення теоретичної концепції су- часних медіарозваг, включаючи інтерпретацію інтеркурсу розважальності від ар- хаїчних до модерних прошарків семантичного наповнення із втіленням основних релаксаційних механізмів.

Ключові слова


розвага; релаксаційний дискурс/інтеркурс; медіапроект; міф; архетип; ЗМК; масове; форма

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. Собрание сочинений : в 7 т. / М. М. Бахтин. – Т. 5. Работы 1940-х – начала 1960-х годов. – М. : Рус. словари,

– 731 с.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – 2-е изд. – М. :

Худож. лит., 1990. – 543 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1991. – 271 с.

Вернадський В. І. Вибрані праці / В. І. Вернадський. – К. : Наук. думка, 2005. – 300 с.

Владимиров В. М. Від дискурсу до інтеркурсу / В. М. Владимиров // Наук. записки ін-ту журналістики. – Т. 7 (квіт.–

черв.). – К. : [б. в.], 2002. – С. 17–19.

Гумилёв Л. География этноса в исторический период / Л. Гумилёв. – Л. : Наука, 1990. – 279 с.

Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура : глобальний підхід / Джеймс Галл ; [пер. з фр. О. Гриценко, Г. Гарастович, А.

Грищенко]. – К. : К.І.С., 2002. – 264 с.

Леви-Стросс К. Структура и форма. Размышления над одной работой В. Проппа / К. Леви-Стросс ; [пер. с фр.] // Зарубеж-

ные исследования по семиотике фольклора. – М. : [б. и.], 1985. – С.

–189.

Лотман Ю. Семиосфера / Ю. Лотман. – СПб. : Искусство-СПБ, 2000. – 704 с.

Мак-Люен М. Галактика Гутенберга : становлення людиною друкованої книги / М. Мак-Люен ; [пер. з англ.]. – К. : Ніка-

Центр, 2001. – 464 с.

Нямцу А. Е. Поэтика традиционных сюжетов / А. Е. Нямцу. – Черновцы : Рута, 1999. – 176 с.

Ортега-і-Гассет Х. Нові симптоми / Хосе Ортега-і-Гассет ; [пер. з ісп.] // Читанка з історії філософії : у 6 кн. –

Кн. 6 : Зарубіжна філософія ХХ ст. [за ред. Г. І. Волинки]. – К. : Довіра, 1993. – С. 154–159.

Потятиник Б. Екологія ноосфери / Б. Потятиник. – Л. : Світ, 1997. – 142 с.

Потятиник Б. Патогенний текст / Б. Потятиник. – Л. : [б. в.], 1996. – 296 с.

Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете / Д. Фрезер ; [пер. с англ.]. – М. : Политиздат, 1985. – 511 с.