ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ У ВІРШАХ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ДО ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ

Тарас Дмитрович Кремінь

Анотація


У статті зроблено спробу охопити ключові жанрово-стильові ознаки жанру історичного роману у віршах в українській літературі першої третини ХХ сто- ліття. Пропонується узагальнене тлумачення явища, подано літературний контекст, вказано на елементи новаторства його творців у письменстві доби. В першу чергу, подано рецепцію перших у новітній українській літературі історич- них романів у віршах «Тараса Трясила» Володимира Сосюри, а також «Скелька» Івана Багряного, де зосереджено увагу на жанрово-стильових ознаках явища, за- пропоновано тлумачення окремих явищ творів.

Ключові слова


ліро-епос; жанр; роман у віршах

Повний текст:

PDF

Посилання


Багряний І. Думки про літературу / Іван Багряний // МУР. Мистецький Український Рух. Збірник літературно-мистецької

проблематики. –Т. 1. – Мюнхен-Карльсфельд, 1946.

Багряний І. Скелька : віршований роман / Іван Багряний. – Харків, 1929. – 156 с.

Жуковська Г. Проблема історичної пам’яті у творчості Ліни Костенко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.

наук / Г. Жуковська. – К., 2001. – 15 с.

Квятковский А. Роман в стихах / А. Квятковский // Квятковский А. Поэтический словарь. – М. : Советская энциклопедия,

– 428 с.

Ковалів Ю. І. Роман у віршах / Ю. І. Ковалів // Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Т. 2 [авт.-уклад.

Ю. І. Ковалів]. – К., 2007. – 624 с.

Краснікова В. Заборонена епіка В. Сосюри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Краснікова В. –

Львів, 2000. – 20 с.

Кремінь Т. Метафорика еротизму в ліриці представників Розстріляного Відродження / Тарас Кремінь // Літературознавчі

студії : Збірник наукових праць. – Випуск 20. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 92–97.

Легка О. Еротичний роман у віршах Наталі Лівицької-Холодної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук /

О. Легка. – Львів, 1999. – 17 с.

Моренець В. Володимир Сосюра / В. Моренець // Історія української літератури ХХ століття. – У 2 кн. – Кн. 1. : 1910-1930-ті

роки : [навч. посібник ; за ред. В. Г. Дончика]. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1994. – 784 с.

Сосюра В. Тарас Трясило / Володимир Сосюра. – Харків : ДВУ, 1926. – 80 с.

Правдюк О. Про творчість Багряного / Правдюк О. // Критика. – 1931. – № 10.

Шугай О. Одіссея української людини, або джерела епічного мислення Івана Багряного / О. Шугай // Багряний І. Буйний

вітер. Маруся Богуславка : [роман] ; Держіть поїзд! : Уривок. – К. : Юніверс, 2006. – 584 с.