МТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ «ПРОЕКТНИЙ» І «ПРОЕКТУВАЛЬНИЙ» У СИСТЕМІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

Людмила Анатоліївна Назаренко

Анотація


У статті порушується проблема використання методу проекту в системі літературної освіти, на основі теоретичного аналізу обґрунтовано вживання по- нять «проектна діяльність учнів-читачів» і «проектувальна діяльність словесни- ків».

Ключові слова


проект; метод проекту; проектувальна діяльність вчителя літератури; модель впровадження інформаційних технологій; школяр- проектант; моделювання; педагогічне проектування; типи проектів

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – С. 970.

Гусь І. Метод проектів / І. Гусь, І. Калмикова // Управління школою. – 2005. – № 5 (89). – С. 8–11.

Энциклопедия профессионального образования. – Т. 2. – М. : РАО, 1999. – С. 343.

Intel® Навчання для майбутнього. – К. : Видавнича група ВНV, 2004. – 416 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учеб. пособие для студентов пед. вузов и

системы повышен. квалиф. пед. кадров / Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. ; под. ред. Е. С. По-

лат]. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.

Сазоненко Г. Проективна педагогіка (З досвіду проектування навчальних технологій) / Г. Сазоненко // Рідна школа. –

– № 4. – С. 41–45.

Столяренко Г. Чи можна застосовувати проектні технології на уроках літератури? / Г. Столяренко, О. Дем’яненко //

Українська мова та література. – 2005. – № 45 (445). – С. 3–7.

Тирская Е. А. Проектирование учебной деятельности старшеклассников в условиях личностно ориентированного обуче-

ния : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. А. Тирская. – Омск, 1999. – 150 с.

Штенбейрг В. Э. Технологии проектирования образовательных систем и процесов / В. Э. Штенбейрг // Школьные техноло-

ги. – 2000. – № 2. – С. 3–4.