ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРСУБ’ЄКТНОГО ВИВЧЕННЯ ЕЛЕГІЇ ТА ВІРША-МЕДИТАЦІЇ

Віолетта Валентинівна Уліщенко

Анотація


У статті йдеться про особливості суб’єкт-суб’єктного вивчення ліричних творів. Автор зосереджується на проблемах духовного збагачення особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу, життєвого досвіду під час сприйняття літературного твору, діалогу з його автором та персонажами

Ключові слова


інтерсуб’єктна взаємодія; діалогічна взаємодія; ключові слова; образно-смислова презентація

Повний текст:

PDF

Посилання


Берхин Н. Б. Роль сопереживания в восприятии и создании художественных призведений [Електронний ресурс] /

Н. Б. Берхин. – Режим доступу : http://www.voppsy.ru/issues/1988/884/884155.htm.

Галич О. Теорія літератури : [підручник] / Галич О., Назарець В., Васильєв Є. / [за наук. ред. Олександра Галича]. ‒ К. :

Либідь, 2001. ‒ 488 с.

Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : [учебное пособие] / А. Б. Есин. ‒ 2-е изд. испр. ‒ М. :

Флинта, Наука, 1999. ‒ 248 с.

Золотухина А. А. Коммуникативная компетентность студентов. Практико-ориентированный аспект [Електронний ресурс] /

А. А. Золотухина. – Режим доступу: www.sapa.sib.ru/Science/progr_MNSK.doc.

Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия / Г. А. Ковалев // Вопросы пси-

хологи. – 1987. – № 3. – С. 41–49.

Любичева Е. В., Ольховик Н. Г. От текста к смыслу и от смысла к тексту (Текстовая деятельность учащихся) : [учебное

пособие] / Е. В. Любичева, Н. Г. Ольховик / [под ред. д.п.н., проф. Любичевой Е. В.]. ‒ СПб. : САГА, Азбука-классика , 2005. ‒

с.

Підпала Н. «Жага, любов і туга триєдині» : До 70-річчя від дня народження Володимира Підпалого [Електронний ресурс] /

Н. Підпала. ‒ Режим доступу : www.dt.ua/3000/3760/53412.

Уліщенко В. В. Бачу серцем, споглядаю, мислю образами. Ейдетичні прийоми аналізу художнього тексту як ключ до ефек-

тивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час вивчення української літератури / В. В. Уліщенко // Українська мова й література

в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах. ‒ 2009. ‒ № 5. ‒ С. 28–39.