МЕДІАОСВІТА ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ПРО ІДЕНТИЧНУ ПАМ’ЯТЬ І НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Ірина Володимирівна Царлова

Анотація


У статті розглядаються питання ролі медіаосвіти під час вивчення творів про ідентичну пам’ять і національну ідентичність та переваги медіаосвітніх технологій у вивченні літератури

Ключові слова


медіаосвіта; медіаосвітні технології; ідентична пам’ять; національна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навч. посібн.] / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Ковбасенко Ю. І. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури : «за» і «проти» [Електро-

нний ресурс] / Ю. І. Ковбасенко. − Режим доступу : http://www.ippo.org.ua.

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 7 клас : методична лоція : посібник для вчителя [Електронний ресурс] / Ю. І. Ков-

басенко. − Режим доступу: http://www.ippo.org.ua.

Коник А. «Історична пам’ять» та «політика пам’яті» в епоху медіа культури // Вісник Львівського університету. – 2009. –

Вип. 32. – С. 153–163.

Кравченко Д. Г. Історична свідомість української молоді: проблеми формування в трансформаційному суспільстві (соціа-

льно-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Д. Г. Кравченко. –

Київ, 2004. – 20 с.

Кудря І. Концептуальні підходи до розуміння ідентичності в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / І. Кудря. −

Режим доступу : http://inf.uosa.uar. net//dopovid/kudrya/pdf

Кулик В. Роль мас-медій у (від)творенні історичної пам’яті : наративи про Другу світову війну в українській пресі [Елект-

ронний ресурс] / В. Кулик. − Режим доступу : http://ww2-historicalmemory/org/ua/docs/ukr/kulyk.doc.

Онкович Г. В. Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти / Г. В. Онкович //Дивослово. − 2007.−

№ 5. – С. 29–31.

Українська література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / [автори Мовчан Р. В., Лев-

чик Н. В., Камінчук О. А., Бондар М. П., Поліщук О. Б., Сулима М. М., Шабельникова Л. П., Саудівська В. М. ; керівн. про-

екту М. Г. Жулинський ; за заг. ред. Р. В. Мовчан]. – К.–Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.

Федоров А. Медіаосвіта школярів : цикл завдань [Електронний ресурс] / А. Федоров. − Режим доступу : http://osvita.ua

/school /technol/1863