НАЦІОНАЛЬНЕ ВБРАННЯ ЯК МАРКЕР ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ НАРОДУ Й РОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.

Тетяна Леонідівна Шептицька

Анотація


У статті розглядається функціонування національного вбрання як образу і соціокультурного коду в українській літературі. На різноманітному художньому матеріалі доводиться, що почуття спільнотної єдності, викликане носінням національного костюму, формувало спротив асимілятивним обставинам, в яких опинилося українство на початку ХХ ст., та слугувало маркером «українськості», відживляло пам’ять про історичне минуле українців та їхню національну та куль- турну окремішність.

Ключові слова


історична пам’ять; національна ідентичність; українське вбрання як соціокод

Повний текст:

PDF

Посилання


Барчан В. Природа експресіонізму Т. Осьмачки / В. Барчан // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 24. – Ч. 2. –

К., 2006. – С. 72–94.

Береза І. Домінанта гарного одягу в українській прозі І половини ХІХ ст. / Інна Береза // Література. Фольклор. Проблеми

поетики. – Вип. 24. – Ч. 2. – К., 2006. – С. 95–103.

Б-н Народне вбрання // Наше життя. – 1989. – № 6. – С. 5–6.

Булгакова Л. Народний одяг населення Київського Полісся (20 – 30-х рр. ХХ ст.) / Л. Булгакова // Полісся України :

матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1997. – Вип. 1 – С. 123–147.

Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний опис / Олекса Воропай. – К. : «Оберіг», 1993. – 589 c.

Горинь Г. Знакова традиція народного вбрання українців / Г. Горинь // Діалог культур : Україна у світовому контексті :

Мистецтво і освіта : Зб. наук. праць / [упоряд. і відп. ред. С. О. Черепанова]. – Львів : Каменяр, 1998. – Вип. 3. – С. 447–457.

Гундорова Т. «Малоросійський маскарад» : колоніальний дискурс в «Енеїді» Котляревського і навколо неї / Тамара Гундо-

рова // На щедрий вечір. Збірник на пошану Євгена Сверстюка. – Луцьк : ВМА «Терен», 2003. – С. 41–64.

Дорогий Аркадію. Листування та архіварія літературного середовища України 1922–1945 рр. – Львів : Класика, 2001. – 280 c.

Калашникова Н. М. Семиотика народного костюма / Н. Калашникова. – Спб., 2000. – 370 c.

Кирсанова Р. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок : Костюм – вещь и образ в русской литературе ХІХ века / Р. Кир-

санова. – М. : Книга, 1989. – 286 c.

Купша М. Поетичні функції одягу в чумацьких піснях / М. Купша // Вісник Київського національного університету імені

Тараса Шевченка. – Серія : Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – К., 1997. – Вип. 5. – С. 74–76.

Лятуринська О. Зібрані твори / Оксана Лятуринська. – Торонто, 1983. – 811 c.

Осьмачка Т. С. Поезії / Тодось Осьмачка. – К. : Рад. письменник, 1991. – 252 c.

Підмогильний В. Несподівано / Валер’ян Підмогильний // Універсальний журнал. – 1929. – № 1. – С. 45.

Підмогильний В. Оповідання. Повість. Романи / Валер’ян Підмогильний. – К. : Наук. думка, 1991. – 793 c.

Плечко М. Сучасний Київ. Враження самовидця / М. Плечко// Наша культура (Варшава). – 1935. – Кн.3. – С. 183–188.

Самчук У. Марія. Хроніка одного життя : Роман / Улас Самчук. – К. : Український Центр духовної культури, 1997. – 384 c.

Сміт Е. Національна ідентичність / Ентоні Сміт ; [пер. П. Таращук]. – К. : Основи, 1994. – 224 c.

Українська минувшина : Ілюстрований етнографічний довідник / [А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін.]. –

К. : Либідь, 1993. – 256 c.

Ятищук О. Парадигма українського народного костюма (на прикладі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) / О. Ятищук //

Наукові записки / Т.Д.П.У. ім. В. Гнатюка. – Серія : Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – Вип. Х. – С. 441–450.