СУЧАСНИЙ УРОК ЛІТЕРАТУРИ І ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОЇ РЕЦЕПЦІЇ СВІДОМОСТІ/ПАМ’ЯТІ В МЕТОДИЦІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Василь Іванович Шуляр

Анотація


Автором статті запропоновано можливий варіант моделі сучасного уроку вивчення, аналізу та інтерпретування художнього твору, який сприятиме розвиткові історичної свідомості/пам’яті у структурі духовності сучасної дити- ни-читача

Ключові слова


хронотоп; феноменальність; види феноменальності; модель уроку аналізу й інтерпретування історіософського твору

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюх В. О. Зміст поняття історична пам’ять на тлі українських реалій [Електронний ресурс] / В. О. Артюх // Режим доступу :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EDJ7LzC5WKYJ:soippo.narod.ru

Бондаренко Ю. І. Теорія і практика навчання української літератури на філософсько-історичних засадах у старших класах

загальноосвітньої школи : [монографія]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 351 с.

Домінанти духовного світу українців : навчальний посібник / [упор. Л. М. Горболіс, О. Р. Єременко]. – Суми :

Університетська книга, 2010. – 300 с.

Жадько В.О. Історична пам’ять в розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) : [монографія]. – К.:

Ніка – Принт, 2006. – 480 с.

Стародубцева Л. В. Пам’ять і забуття в історії ідей : мнемонічна герменевтика культури : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.04 /

Стародубцева Лідія Володимирівна. – Харків, 2003. – 477 c.

Федорів У. М. Літературний канон як феномен культурної пам’яті У. М. Федорів // Філологія. Літературознавство. Наукові

праці. – Том 80. Випуск 67. – С. 6–9.

Шуляр В. І. Сучасний урок літератури: технологічні моделі : [навчальний посібник] / Василь Іванович Шуляр. – Миколаїв :

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 136 с.