«ЧАС СТАНОВЛЕННЯ» НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОЕЗІЇ ЮРІЯ БУРЯКА

Ніна Павлівна Анісімова

Анотація


У статті розглядаються основні аспекти поетичної історіософії пред- ставника покоління 80-х років ХХ ст. Юрія Буряка. Визначаються художні моделі історичного часу на матеріалі збірок поета «Брук», «Струми». Теоретико- методологічною основою дослідження послужили ідеї праць М. Гайдеґґера, Т. де Шардена, К. Ясперса

Ключові слова


історичний час; історіософія; минуле; пам’ять; історична епоха; поетична модель; мотив

Повний текст:

PDF

Посилання


Буряк Ю. Брук : Поезії / Юрій Буряк. – К. : Молодь, 1985. – 103 с.

Буряк Ю. Струми : Поезії / Юрій Буряк. – К. : Молодь, 1982. – 126 с.

Грабович Г. Шевченко як міфотворець : Семантика символів у творчості поета / Григорій Грабович ; [пер. з англ.]. – К. :

Рось, 1991. – 212 с.

Дуйкін В. Р. Філософія людини П. Тейяра де Шардена / Василь Дуйкін. – Черкаси : Брама, 2004. – 315 с.

Ільницький М. Перегук через покоління / Микола Ільницький // У фокусі віддзеркалень : статті. Портрети. Спогади. –

Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2005. – С. 113–137.

Мельник Я. Сила вогню і слова : Літературні портрети / Ярослав Мельник. – К. : Рад. письменник, 1991. – 229 с.

Паньков А. Поетичні візії Лесі Українки : онтологія змісту і форми / А. Паньков, Т. Мейзерська. – Одеса : Астропринт,

– 76 с.

Рябчук М. «І любимо слова важкі…» [Рец. : Ю. Буряк. Струми : Поезії] / Микола Рябчук. – К., 1982 // Вітчизна. – 1984. –

№ 2. – С. 191–195.

Таран Л. Художній час – час людини (Спостереження над творчістю Павла Мовчана) / Людмила Таран // Жовтень. –

– № 1. – С. 101–106.

Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду / Людмила

Тарнашинська // Тарнашинська Л. Презумпція доцільності : Абрис сучасної літературознавчої концептології / Людмила

Тарнашинська. – К. : Вид-во КМА, 2008. – С. 234–249.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге : Избранные статьи позднего периода творчества / Мартин Хайдеггер ;

[пер. с нем. / под ред. А. Л. Доброхотова]. – М. : Высшая школа, 1991. – 192 с.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Дмитро Чижевський. – К., 1992. – 230 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Яс перс ; [пер. с нем. ] / 2-е изд. – М. : Политиздат, 1994. – 527 с.