МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ПОВІСТІ «КОРОВА ЧАСУ, АБО НОВІ ПРИГОДИ ВУЖА ОНИСЬКА» ОЛЕКСАНДРА ДЕРМАНСЬКОГО

Автор(и)

  • Ірина Євгеніївна Бойцун Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

Ключові слова:

алюзія, жанр, казка, традиції, онім

Анотація

У статті на прикладі повісті «Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська» Олександра Дерманського окреслено домінанти формування національної ідентичності реципієнтів через систему національно-психічних констант, акцентовано на важливості наповненості творів для дітей складовими націо- нальної культури. Аналіз показав, що в повісті О. Дерманського формантами національної ідентифікації виступають персонажі-тварини, котрі проживають в обмеженому просторі українського локусу: на городі. Мандрівка в часі дає можливість повернути забуті в наш час складові культури. З’ясовано роль алюзій на образному, сюжетному рівнях. Визначено специфіку жанру твору, невідпо- відність авторського маркування його як пригодницької повісті. За жанровими ознаками твір належить до казкової повісті.

Біографія автора

Ірина Євгеніївна Бойцун, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та  методики її викладання

Посилання

Головко В. В. Ідентичність як метафора : шлях від психології до історіографії / В. В. Головко // Український історичний

журнал. – 2002. – № 3. – С. 23–33.

Горенко О. В. Літературний антропонім як прецендентне ім’я / О. В. Горенко // Літературознавчі студії : наукове

видання. – Вип. 24. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 81–87.

Дерманський С. Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська : пригодницька повість / Сашко Дерманський. – Вінниця :

Теза, 2010. – 158 с.

Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури : навч. посіб. / [упоряд. тексту П. В. Іванишина]. – К. : ВЦ «Академія», 2010. –

с. (Серія «Альма-матер»).

Кувичко С. О. Специфіка розвитку архетипічних образів в сучасній ірраціональній ментальності українського соціуму /

С. О. Кувичко // Ґілея (науковий вісник) : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2008. – Вип. 15. –

С. 319–329.

Левчук Я. М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду : автореф.

дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / Левчук Ярослава Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –

К., 2008. – 17 с.

Олійник О. Г. Антиномія категорій «свій» / «чужий» у просторі української народної чарівної казки : автореф. дис. ...

канд. філол. наук : 10.01.07 / Олійник Оксана Григорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2007. –

с.

Сабат Г. Казки Івана Франка : особливості поетики. «Коли ще звірі говорили» : [монографія] / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло,

– 364 с.

Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт. – К. : Основи, 1994. – 224 с.

Собецька О. Е. Українська народна казка про тварин та індійська «Панчатантра» : порівняльний структурно-семантичний

аналіз сюжетів : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / Собецька Олеся Едуардівна ; НАН України, Інститут

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2008. – 20 с.

Усачёва В. В. Магия слова и действия в народной культуре славян / В. В. Усачева. – М. : Институт славяноведения РАН,

– 368 с.

Штепа П. Українець і москвин : дві протилежності : [наук.-попул. вид.] / Павло Штепа. – Дрогобич : Відродження,

– 3-тє вид. – 688 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ