МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ПОВІСТІ «КОРОВА ЧАСУ, АБО НОВІ ПРИГОДИ ВУЖА ОНИСЬКА» ОЛЕКСАНДРА ДЕРМАНСЬКОГО

Ірина Євгеніївна Бойцун

Анотація


У статті на прикладі повісті «Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська» Олександра Дерманського окреслено домінанти формування національної ідентичності реципієнтів через систему національно-психічних констант, акцентовано на важливості наповненості творів для дітей складовими націо- нальної культури. Аналіз показав, що в повісті О. Дерманського формантами національної ідентифікації виступають персонажі-тварини, котрі проживають в обмеженому просторі українського локусу: на городі. Мандрівка в часі дає можливість повернути забуті в наш час складові культури. З’ясовано роль алюзій на образному, сюжетному рівнях. Визначено специфіку жанру твору, невідпо- відність авторського маркування його як пригодницької повісті. За жанровими ознаками твір належить до казкової повісті.

Ключові слова


алюзія; жанр; казка; традиції; онім

Повний текст:

PDF

Посилання


Головко В. В. Ідентичність як метафора : шлях від психології до історіографії / В. В. Головко // Український історичний

журнал. – 2002. – № 3. – С. 23–33.

Горенко О. В. Літературний антропонім як прецендентне ім’я / О. В. Горенко // Літературознавчі студії : наукове

видання. – Вип. 24. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 81–87.

Дерманський С. Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська : пригодницька повість / Сашко Дерманський. – Вінниця :

Теза, 2010. – 158 с.

Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури : навч. посіб. / [упоряд. тексту П. В. Іванишина]. – К. : ВЦ «Академія», 2010. –

с. (Серія «Альма-матер»).

Кувичко С. О. Специфіка розвитку архетипічних образів в сучасній ірраціональній ментальності українського соціуму /

С. О. Кувичко // Ґілея (науковий вісник) : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2008. – Вип. 15. –

С. 319–329.

Левчук Я. М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду : автореф.

дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / Левчук Ярослава Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –

К., 2008. – 17 с.

Олійник О. Г. Антиномія категорій «свій» / «чужий» у просторі української народної чарівної казки : автореф. дис. ...

канд. філол. наук : 10.01.07 / Олійник Оксана Григорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2007. –

с.

Сабат Г. Казки Івана Франка : особливості поетики. «Коли ще звірі говорили» : [монографія] / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло,

– 364 с.

Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт. – К. : Основи, 1994. – 224 с.

Собецька О. Е. Українська народна казка про тварин та індійська «Панчатантра» : порівняльний структурно-семантичний

аналіз сюжетів : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / Собецька Олеся Едуардівна ; НАН України, Інститут

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2008. – 20 с.

Усачёва В. В. Магия слова и действия в народной культуре славян / В. В. Усачева. – М. : Институт славяноведения РАН,

– 368 с.

Штепа П. Українець і москвин : дві протилежності : [наук.-попул. вид.] / Павло Штепа. – Дрогобич : Відродження,

– 3-тє вид. – 688 с.