ДІАЛОГ МІЖ «Я» ТА «ІНШИМ» У МОНОДРАМІ Н. НЕЖДАНОЇ «МІЛЬЙОН ПАРАШУТИКІВ» У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Жанна Іванівна Бортнік Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Ukraine

Ключові слова:

монодрама, ідентифікація, самоідентифікація, Я, Інший, гра, сюжет, персонаж

Анотація

У статті розглядаються специфічні сторони конфлікту між Іншим і Я жіночого персонажа монодрами сучасного українського драматурга Н. Нежданої «Мільйон парашутиків». Здійснено аналіз особливостей зображення і художнього втілення ідентичності героїні п’єси, розглянуто оповідь у драматургічному творі як процес формування ідентичності образу героя. Особливу увагу авторка статті приділяє сюжету і композиції монодрами Неди Нежданої, які дешифрують мистецькі рефлексії драматурга

Біографія автора

Жанна Іванівна Бортнік, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Посилання

Барабанова Н. В. Проблема идентичности образа литературного героя как проблема повествования : дис. ... канд. филол.

наук : 10.01.08 : РГБ ОД, 61:05-10/503 [Електронний ресурс] / Наталья Витальевна Барабанова. – Самара, 2004. – 316 c. –

Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/91941.html.

Бахтин М. М. Проблема текста [Електронний ресурс] / М. М. Бахтин // Вопросы литературы. – М., 1976. – № 10. –

С. 124–145. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/91941.html.

Бондарева О. Є. Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття :

автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська

література, 10.01.06 – теорія літератури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Електронний

ресурс] / О. Є. Бондарева. – К., 2006. – Режим доступу : http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=1806&start.

Вишневська І. «Мільйон парашутиків» випустили на Буковині [Електронний ресурс] / Ірина Вишневська // Доба. –

– № 15. – Режим доступу : http://www.doba.cv.ua/index.php?id1=2&k=439&all.

Горностай П. П. Основи теорії ґендеру : навчальний посібник [Електронний ресурс] / П. П. Горностай. – К. : К.І.С.,

– С. 132–156. – Режим доступу : http://users.i.com.ua/~p_gorn/publ31.htm.

Лейтц Г. Психодрама : теорія і практика. Класична психодрама Я. Л. Морено / Г. Лейтц ; [пер с нем.]. – М. : Изд. гр.

«Прогресс», «Универс», 1994. – 352 с.

Литературная энциклопедия [Електронний ресурс] // Монодрама. – Режим доступу :

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le7/ le7-4561.htm. – С. 458.

Неда Неждана Мільйон парашутиків / Неда Неждана // У пошуку театру. Антологія молодої драматургії. – К. :

Смолоскип., 2003. – 546 с.

Рикёр П. Я-сам как другой / Поль Рикёр ; [пер. с франц. П. М. Скуратова]. – М. : Издательство гуманитарной литературы

(Французская философия ХХ века), 2008. – 416 с.

Софронова Л. А. Культура сквозь призму идентичности [Електронний ресурс] / Л. А. Софронова. – М. : Индрик, 2006. –

С. 8–24. – Режим доступу : http://ec-dejavu.ru/i/Identity.html.

Цивьян Т. В. Взгляд на себя через посредника : «Себя, как в зеркале я вижу...» [Електронний ресурс] / Т. В. Цивьян //

Семиотические путешествия. – СПб., 2001. – С. 12. – Режим доступу : http://ec-dejavu.ru/i/Identity.html

Шаповал М. Післямова / Мар’яна Шаповал // У пошуку театру. Антологія молодої драматургії. – К. : Смолоскип., 2003. –

с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ