ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В «ЕНЕЇДІ» І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Автор(и)

  • Тетяна Віталіївна Корнійчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine

Ключові слова:

язичництво, християнство, двовір’я

Анотація

У статті охарактеризовано систему релігійного світобачення нашого народу за сюжетом «Енеїди» І. Котляревського; вказано на особливості співіснування двох форм його вияву – язичництва та християнства.

Біографія автора

Тетяна Віталіївна Корнійчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірантка кафедри історії української літератури та компаративістики

Посилання

Боровський Я. Е. Мифологический мир древних киевлян / Ярослав Евгеньевич Боровський. – К. : Наукова думка, 1982. –

с. (Науч.-попул. л-ра.).

Відичне Православ’я : Наш шлях до бога. Віровідання / Волхв Богумир (Миколаїв Р. Д.). – К. : Духовне видання

Родового Вогнища Рідної православної віри, 2006. – 243 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси [Електронний ресурс] / Михайло Сергійович Грушевський. – Львів, 1905. –

Т. 3. – 588 с. (2-е вид.). – Режим доступу : hrushrus / iur30405.htm. litopys.org.ua.

Грябан В. Релікти культу вогню у світогляді, звичаях та традиціях українців Буковини / Вікторія Грабян : дис…канд. іст.

наук : 07.00.05 / НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2002. – 189 с.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу : [історично-релігійна монографія] / митрополит

Іларіон. – Вінніпег : Накладом Видавн. Комісії при Товаристві «Волинь», 1965. – 424 с. – [Репринтне вид. : К. : Обереги,

– 424 с.].

Історія релігії в Україні : у 10 томах. – Т. 1: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства / [за ред. Б. Ломовика]. –

К. : Центр духовної культури, 1996. – 384 с.

Історія релігії в Україні / [за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького]. – К. : Знання, 1999. – 735 с. – (Вища освіта

ХХІ століття).

Коппел-Ковтун С. Правильна віра [Електронний ресурс] / С. Коппел-Ковтун. – Режим доступу :

http: // www.mgarsky-monastery.org / kolokol.php.

Котляревський І. Енеїда / Іван Котляревський. – К. : Дніпро, 1963. – 335 с.

Самарова Л. Вплив географічного середовища на формування уявлень про потойбічний світ [Електронний ресурс] /

Л. Самарова. – Режим доступу : http: // www.filosof.com.ua / Jornel / M_55 / Samarova.htm.

Соболев А. Н. Загробный мир по древнерусским представлениям. Литературно-исторический опыт исследования

древнерусского народного миросозерцания / Алексей Николаевич Соболев. – Сергиев Посад : Издание книжного

магазина М. С. Елова, 1913. – 208 с.

Сольский С. М. О библейском миросозерцании в жизни древнерусского народа : (Речь, сказанная в торжественном

собрании Киевской Духовной Академии 28 сент. 1878 г.) / Стефан Михайлович Сольский. – К. : Тип. Давиденко, 1878. –

с.

Толстой Н. И. Роль язычества в славянской культурной традиции / Никита Ильич Толстой // Изучение культур славянских

народов : [сб. ст. / под ред. В. Зліднева, Ю. Ритчука]. – М. : «ОНиС», 1987. – С. 21–25.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ