ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ В ОПОВІДАННІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «PERSONA GRATA»

Аліса Миколаївна Меншій

Анотація


У статті подано спробу осмислення часової організації наративного дискурсу в оповіданні М. Коцюбинського «Persona grata». Окреслено специфіку нарації твору, зокрема встановлено, що в розповідній структурі оповідання важливою є роль гетеродієгетичного наратора в інтрадієгетичній ситуації. Проаналізовано функціонування часових модифікацій розгортання нарації. Визначено, що одним із текстових варіантів «псевдочасового» розмежування події є анахронія, зокрема її різновиди: аналепсис, необхідний для самопрезентації персонажа і розпізнавання психологічного контексту викладу та пролепсис, що здійснює коригуючу функцію щодо розгортання основної сюжетної лінії.

Ключові слова


наратологія; наратор; гетеродієгетичний; інтрадієгетичній; анахронія; аналепсис; пролепсис

Повний текст:

PDF

Посилання


Агєєва В. Українська імпресіоністична проза / В. Агеєва. – К. : НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка, 1994. – 160 с.

Гижа Л. Часова організація наративного дискурсу в романі Юрія Яновського «Майстер корабля» / Л. Гижа // Наукові

записки. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2003. – Вип. ХIII. – С. 35–49.

Женетт Ж. Фигуры : В 2 т. / Ж. Женетт. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – Т. 2. – 472 с.

Коцюбинський М. Твори : 7 т. / М. Коцюбинський – К. : Наук. думка, 1973– 1975. –

Т. 2 : Повісті, оповідання (1897-1908). – 1974. – 383 с.

Мацевко-Бекерська Л. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратологія : [монографія] /

Л. Мацевко-Бекерська. – Львів : Сплайн, 2008. – 408 с.

Пастущак Т. Естетичні функції хронотопу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха / Т. Пастущак // Наукові

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія :

Літературознавство ; [збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука /

за ред. д. ф. н. Поплавської Н. М.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 27. – С. 316–326.

Поліщук Я. І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет / Я. Поліщук. – К. : ВЦ

«Академія», 2010. – 304 с.

Ткачук О. Наративна перспектива та дистанція в модерні стичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. Ткачук //

Слово і Час. – 2003. – № 11. – С. 17–24.

Ткачук О. Наратологічний словник / О. Ткачук. – Тернопіль :

Астон, 2002. – 173 с.

Фащенко В. У глибинах людського буття : [Літературознавчі студії] / В. Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – 640 с.

Хаддад К. Екзистенційний дискурс у творчості Михайла Коцюбинського : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 –

українська література / К. Хаддад. – Харків, 2004. – 204 с.