ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ТЕТРАЛОГІЇ Г. ХОТКЕВИЧА «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

Автор(и)

  • Валентина Валеріївна Музичук Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Україна

Ключові слова:

особистість, «надлюдина», свобода волі, внутрішня боротьба, тетралогія, прототип

Анотація

У статті розглядається тетралогія Гната Хоткевича (1877–1938) «Богдан Хмельницький». Розкриваються її жанрова та стилістична специфіка. Розгля- дається еволюція образу Богдана Хмельницького крізь призму соціально-істо- ричних та морально-етичних випробувань. Визначено його місце в історії України як особистості та як державного діяча. Показано особливості відображення характеру особистості в контексті модерністичних тенденцій початку ХХ ст. Беруться до уваги світоглядні принципи, якими керується автор в інтерпретації образу гетьмана. Співставлено образ Хмельницького із реальним прототипом. Також проаналізовано образи, які мають безпосередню причетність до форму- вання світогляду гетьмана.

Біографія автора

Валентина Валеріївна Музичук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

аспірантка відділу класичної літератури

Посилання

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории / Г. В. Ф. Гегель ; [пер. А. М. Водена]. – Санкт-Петербург : «Наука»,

– 480 с.

Горобець В., Чухліб Т. «Сherchez la femme» : Олена Прекрасна української історії / Віктор Горобець, Тарас Чухліб //

Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / Віктор Горобець, Тарас Чухліб. – К. :

Наукова думка, 2004.– С. 60–64.

Залеська Онишкевич Л. М. Л. Текст і гра : Модерна українська драма : збірник статей та досліджень / Л. М. Л. Залеська

Онишкевич – Львів ; Нью-Йорк : Літопис, 2009. – 472 с.

Мамонтов Я. Українська драматургія передреволюційної доби (1900–1917) / Я. Мамонтов // Червоний шлях. – 1926. –

№ 11–12. – С. 176–203.

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, ф «Р», інв. № 6731с Лист О. І. Білецького до Г. Хоткевича від

січня 1927 р., 1 арк.

Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Фрідріх Ніцше ; [пер. з нім. А. Онишко]. – Львів : Літопис, 2002. – 320 с.

Партола Я. В. Г. М. Хоткевич і українська театральна культура кінця ХІХ – початку ХХ століття : [Рукопис] : дис. …

кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія культури / Яна Вікторівна Партола. –

Харківська державна академія культури. – Харків, 2003. – 214 с.

Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет) / В. А.Смолій, В. С. Степанков – К. :

Либідь, 1993. – 504 с.

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.). Україна крізь віки /

В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Т. 7– К. : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 352 с.

Хоткевич Г. М. Два гетьмани / Гнат Хоткевич – К. : Дніпро, 1991. – 107 с.

Хоткевич Г. Богдан Хмельницький : тетралогія / Гнат Хоткевич // Хоткевич Г. Твори : у 8 т. – т. VI. – Харків : Рух, 1929 – 440 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 688 Хоткевич Гнат, письменник, актор,

мистецтвознавець. 1829–1942 рр., 1969 р., оп. 1, спр. 32 Гадки про ідеали Ніцше, 10 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 688, оп. 1, спр. 301 Листи культосвітніх установ про надсилання видань, прийняття участі у

концертах, засіданнях тощо. (1905-1937рр), 38 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 688, оп. 1, спр. 305 Листи кореспондентів на літеру «Б» до Г. Хоткевича, 132 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ