«ТІЛЬКИ СТЕПОМ ЗАРОСТЕМО, ТІЛЬКИ СТЕПОМ…»: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДИСКУРС СТЕПУ В РОМАНІ ЛЮБОВІ ГОЛОТИ «ЕПІЗОДИЧНА ПАМ’ЯТЬ»

Ірина Анатоліївна Ткаченко

Анотація


У статті здійснено аналіз екзистенційного дискурсу степу в романі Любові Голоти «Епізодична пам’ять». Доведено, що топос степу у творі є одним із маркерів, за яким відбувається національна ідентифікація свідомого українця. Художній світ роману розглядається як сакральний універсум, окреслений степовим ландшафтом.

Ключові слова


степ; сакральний топос; скрипти степу; національна ідентичність; національна пам’ять

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусяк С. Вогонь нашої пам’яті : Історична проза в контексті сьогодення / Софія Андрусяк // Київ. – 1990. – № 1. –

С. 125–127.

Василенко В. Наша доля прослалася степами : [есе-роздум] / Володимир Василенко // Пам’ять століть. – 1998. – № 6. – С.

–138.

Вейль С. Укорінення. Листи до Клірика / Сімона Вейль ; [пер. з фр.]. – К. : Дух і літера, 1998. – 300 с. – С. 36–39.

Голота Л. Епізодична пам’ять : [роман] / Любов Голота. – 2-ге вид., виправл. – К. : Факт, 2008. – 352 с. – (Серія «Exceptis

excipiendis»).

Горболіс Л. Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників : [навч. посіб. для

студентів-філологів] / Лариса Горболіс. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 132 с.

Стадніченко О. Хронотоп у романі Л. Голоти «Епізодична пам’ять» / Ольга Стадніченко // Література. Фольклор.

Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 32. – Ч. 2. – К. : Твім інтер, 2008. – 436 с. – С. 219–229.