НАЦІОНАЛЬНА ІМАНЕНТНІСТЬ ТЕКСТІВ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ

Автор(и)

  • Марія Михайлівна Турчин Галицький інститут імені В. Чорновола, Ukraine

Ключові слова:

текст, міф, національна ідея, образний та версифікаційний рівень

Анотація

У статті викладено результати прочитання твору Ігоря Калинця «Міф про козака Мамая» та висвітлено специфіку поетичного переживання національної ідеї крізь призму міфу. Охарактеризовано вияви національної іманентності текстів на жанровому, образному та версифікаційному рівнях

Біографія автора

Марія Михайлівна Турчин, Галицький інститут імені В. Чорновола

кандидат філологічних наук, викладач

Посилання

Буряк О. Міфологізм художнього мислення Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця : автореф. дис… канд. філол. наук :

01.01 / Буряк Олена Федорівна ; Кіровоградський держ. педагогічний університет ім. Володимира Винниченка –

Кіровоград, 2001. – 16 с.

Гнатюк Л. Сознание как энергетическая система. Введение в философию настоящего / Л. В. Гнатюк. – Сумы :

Издательство «Университетская книга», 1999. – 400 с.

Гуссерль Е Криза європейського людства і філософія / Ендмунд Гуссерль // Філософія і соціологічна думка. – 1996. –

№ 7–8. – С. 35–68.

Ільницький М. Ключем метафори відімкнені вуста... : поезія Ігоря Калинця / Микола Ільницький. – Париж ; Л. ; Цвікау :

Зерна, 2001. – 144 с. – (Бібліотека альманаху українців Европи «Зерна»).

Калинець І. Невольнича муза. Зібрання творів : у двох томах / Ігор Калинець. – Т. 2. – К. : Факт, 2004. – 544 с.

Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Громяка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К. : ВЦ «Академія», 2006. –

с.

Лосев А. Диалектика мифа / Алексей Лосев. – М. : Академический Проект, 2008. – 303 с. (Философские технологии).

Лосев А. Миф. Число. Сущность. / Алексей Федорович Лосев ; [сост. А. А. Тахо-Годи ; общ. ред. А. А. Тахо-Годи и

И. И. Маханькова]. – М. : Мысль, 1994. – 919 с.

Марченко Т. Козаки-Мамаї / Тетяна Марченко. – Київ-Опішне : Нац. музей-заповідник укр. гончарства, 1991. – 80 с.

Онікієнко І. Філософсько-естетичні мотиви лірики поетів-дисидентів (В. Стус, І. Світличний, І. Калинець) : автореф. дис.

… канд. філол. наук : 10.01.01 / Онікієнко Інна Миколаївна ; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К.,

– 24 с.

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : [монографія] / Ярослав Поліщук [вид. друге, доповн. і

переробл.] – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 2002. – 392 с.

Сергиенко П. Триалектическая концепция мироздания / П. Я. Сергиенко // Філософія і космологія. Спецвипуск № 3. –

Універсам-Вінниця, 2004. – С. 69–76.

Смілянська В. Стиль поезії Шевченка (суб’єктна організація) / В. Л. Смілянська. – К. : Наукова думка, 1981. – 255 с.

Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт. ; [пер. з англ. П. Таращука]. – К. : Основи, 1994. – 223 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ