ЛІТЕРАТУРНА БІОГРАФІЯ ЯК ЖАНРОВА МОДЕЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ, АТРИБУТИВНІ ТА МОДУСНІ ОЗНАКИ

Автор(и)

  • Вікторія Юріївна Марінеско Інститут іноземних мов Класичного приватного університету, Ukraine

Ключові слова:

літературна біографія, життєпис, жанрова модель, хронотоп, домисел, вимисел, мемуари

Анотація

Статтю присвячено літературній біографії як одному з жанрів, що знаходиться у фокусі уваги сучасного літературознавства. У ній представлено авторську дефініцію терміна. Дослідниця також визначає атрибутивні ознаки цієї жанрової моделі, серед яких наявність історичного контексту, глибокий психологічний аналіз особистості, використання домислу та вимислу, реалістичність хронотопу, естетизація оповіді, суб’єктивізм письменника. Крім того, у публікації виокремлено низку основних модусних ознак.

Біографія автора

Вікторія Юріївна Марінеско, Інститут іноземних мов Класичного приватного університету

аспірантка кафедри англійської філології та зарубіжної літератури

Посилання

Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография / Сергей Сергеевич Аверинцев. – М. : Наука. – 1973. – 277 с.

Акіншина І. М. Жанрово-стильові особливості художньо-біографічної прози 80-90-х років XX століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Ірина Миколаївна Акіншина. – Дніпропетровськ, 2005. – 19 с.

Богданова М. М. Жанрово-стильові особливості української історичної малої прози ХХ століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Марина Миколаївна Богданова. – Херсон, 2007. – 18 с.

Востокова Г. В. Житие Феодосия Печерского. Литературный памятник Киевской Руси / Г. В. Востокова // Русская речь. – 1981. – № 3. – С. 96–101.

Грегуль Г. В. Українська біографічна проза першої половини XX ст. : жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Галина Василівна Грегуль. – К., 2005. – 18 с.

Дацюк О. О. Особливості жанрової еволюції сучасної художньої біографії : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / О. О. Дацюк. – Рівне, 1997. – 16 с.

Ковальова О. К. Специфіка автобіографізму в сповідальному циклі Ж.-Ж. Руссо («Сповідь», «Діалоги: Руссо судить Жан-Жака», «Прогулянки самотнього мрійника») : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / О. К. Ковальова. – Дніпропетровськ, 2008. – 19 с.

Колесник Г. Л. Модифікація жанру біографії у творчості Пітера Акройда : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / Ганна Леонідівна Колесник. – К., 2008. – 20 с.

Колосовская Ю. К. Агиографический источник об истории Панноний / Ю. К. Колосовская // Вестник древней истории. – 1990. – № 4. – С. 45–61.

Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVIII вв. / Д. С. Лихачев. – Л. : Наука, 1973. – 257 с.

Мемуари // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [під ред. Ю. Коваліва]. – К. : Академія, 2007. – Т. 1. – 608 с.

Лотман Ю. М. Биография – живое лицо [Електронний ресурс] / Юрий Михайлович Лотман. – Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ Literat/Lotm/biogr.php.

Мороз Л. В. Об’єктивне і суб’єктивне у жанрі літературної біографії : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Людмила Володимирівна Мороз. – К., 2000. – 16 с.

Мосієнко І. Житіє як жанр / Ірина Мосієнко // Українська мова та література. – 1998. – № 33. – С. 7–9.

Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / Олеся Василівна Петрусь. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

Потницева Т. Н. Биография как жанр английской литературы XVIII–XIX вв. : автореф. дис. … докт. филол. наук / Татьяна Николаевна Потницева. – М., 1993. – 35 с.

Потницева Т. Н. Взаимодействие жанра литературной биографии и исторического романа в эпоху романтизма / Татьяна Николаевна Потницева // Зарубежный роман в системе литературного направления. – Днепропетровск, Изд-во ДГУ, 1989. – С. 99–106.

Потницева Т. Н. Писательские биографии и их место в литературной критике Англии конца XVIII –XIX вв. / Татьяна Николаевна Потницева // Зарубежная литературная критика: проблемы изучения и преподавания : [сб. тезисов]. – Симферополь, 1989. – С. 34–35.

Пятнов П. В. К вопросу о жанровом своеобразии «Жития А.Невского» / П. В. Пятнов // Вестник МГУ. – Сер. 9. Филология. – 1979. – № 1. – С. 33–41.

Робинсон О. Ю. Жизнеописание Аввакума и Епифания. Исследования и тексты / О. Ю. Робинсон. – М. : Изд-во Акад. Наук СССР, 1963. – 316 с.

Савенко І. Л. Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Ірина Леонідівна Савенко. – Тернопіль, 2006. – 19 с.

Скнаріна О. Ю. Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній прозі (на матеріалі української літератури кінця ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Олена Юріївна Скнаріна. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

Творогов О. В. Древнерусские хронографы / О. В. Творогов. – Л. : Наука, 1975. – 320 с.

Торкут Н. М. Проблеми генези і структурування жанрової системи прози пізнього Ренесансу : [монографія] / Наталія Миколаївна Торкут. – Запоріжжя, 2000. – 406 с.

Федотов Г. П. Святые Древней Руси / Г. П. Федотов. – М. : Московский рабочий, 1990. – 263 с.

Цяпа А. Г. Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / Андрій Григорович Цяпа. – Тернопіль, 2006. – 20 с.

Черкашина Т. Ю. Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Тетяна Юріївна Черкашина. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

Anderson J. Biographical Truth. The Representation of Historical Persons in Tudor-Stuart Writing / J. Anderson. – New Haven & London : Yale University Press, 1984. – 263 p.

Delany P. British Autobiography in the XVIIth Century / P. Delany. – N.Y. : Columbia University Press, 1969. – 198 p. 30. Dunn W. H. English Biography / W. H. Dunn. – L. : J. M. Dent & Sons Ltd, 1916. – 323 p. 31. Pinto V. De Sola. English Biography in the Seventeenth Century: Selected Short Lives / V. De Sola Pinto. – N.Y. : G. G. Harrap, 1969. – 237 p. 32. Thayer W. R. The Art of Biography / W. R. Thayer. – N.Y. : C. Scribner’s Sons, 1920. – 156 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору