ПРО РИТОРИКУ ПОЛЬСЬКОМОВНИХ ЕНКОНІМІЙ У МЕЖАХ ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ XVII СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Сухарєва Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Ukraine

Ключові слова:

риторика, похоронна енконімія, гомілетика, доксологія, концепт

Анотація

У статті розглянуто риторичний вимір польськомовних похоронних енконімій XVII століття, присвячених проблематиці Брестської унії. Визначено структурну та змістову схему побудови полемічної гомілетики поунійної доби. Порівняно проповіді різних періодів полеміки. Основна увага звернена на ключові постаті полемічного міжнаціо-нального дискурсу.

Біографія автора

Світлана Володимирівна Сухарєва, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, докторант кафедри української літератури Інституту філології та журналістики

Посилання

Олійник Л. В. Проповідницька творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького : у пошуках жанрової моделі / Любов Олійник // Наукові записки. Серія : Літературознавство / [За ред. проф. М. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. Вип. 24. – С. 69–81.

Сухарєва С. Жанрова своєрідність польськомовних похоронних проповідей XVII століття в Україні / Світлана Сухарєва // Актуальні проблеми слов’янської філології. – № 26. – Частина 1. – Бердянськ, 2012. – С. 88–95.

Birkowski F. Na pogrzebie wielebnego ojca x. Piotra Skargi Theologa Societatis Jesu, Wielkiego Kaznodzieję na Dworze Najaśniejszego i niezwyciężonego Monarchy Zygmunta III / Fabian Birkowski. – Kraków : Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka, 1615. – 34 s.

Brűckner A. Dzieje kultury polskiej. – Tom II. Polska u szczytu potęgi / Aleksander Brűckner. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1930. – 663 s. – S. 336–351.

Czuba H. Ukraińska proza kaznodziejska w drugiej połowie XVI wieku / Hanna Czuba // Gatunki mowy i ich ewolucja. – T. 1 : Mowy piękno wielorakie / red. D. Ostaszewskiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – S. 257–264.

Kortyski W. Widok potyczki wygranej, zawodu dopędzonego, wiary dotrzymanej od przewielebnego w Christusie Jego Mości Ojca Meletiusa Smotryckiego Archiepiskopa Hierapolitańskiego Archimandryty Dermańskiego, na jegoż pogrzebie / Wojciech Kortyski. – Wilno : Typografia Akademii Towarzystwa Jezusowego, 1634. – S. A–S2.

Mijakowski J. Kokosz Panom Krakowianom w kazaniu za kolędę dana / Jacek Mijakowski ; [oprac. R. Mazurkiewicz]. – Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. – T. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008. – 124 [1] s.

Platt D. Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej / Dobrosława Platt. – Wrocław – Warszawa – Kraków : Ossolineum, 1992. – 185 s.

Skarga P. Kazania przygodne z inemi drobniejszemi pracami, o różnych rzeczach wszelakim stanom należących / Piotr Skarga. – Kraków : Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka, 1610. – 779 s.

Smotrzycki M. Kazanie na znamienity pogrzeb Leontego Karpowicza, nominata episkopa włodzimierskiego i brzeskiego przez Melecjusza Smotryskiego odprawowane w Wilnie 2 XI 1620 / Melecjusz Smotrzycki. – Wilno : Drukarnia Bractwa Świętego Ducha, 1620. – 28 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті