АРХЕОЛОГІЯ ПСИХІЧНОГО: ОНТОЛОГІЯ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Юрій Анатолійович Ганошенко

Анотація


Статтю присвячено проблемі відображення онтологічних проблем часу як одного з первнів людського існування в сучасному українському прозовому літературному тексті, зокрема в до-сить популярних на сьогодні творах, які активно використовують ретротематику та ретро-образність, що дає багато можливостей у конструюванні художнього часу. Жанрова специфіка таких творів балансує на межі взаємодії з жанровою (масовою) літературою, зокрема ретро-детективом, демонструючи відкритість структури. Новітнє наукове розуміння часу дає нам теоретично обґрунтоване розмаїття концепцій, що відчутно впливають на становлення автор-ського творчого мислення та призводять до зрушень у поетиці й архітектоніці творів, розкри-ваючись через стихію особистого буття персонажа. Саме індивідуальне буття визначає прин-ципи відображення темпоральності у творах – історичний час не детермінує персонажа, а стає своєрідним екзотичним тлом, розчиняючись у предметності художніх деталей, деформуючись у формах свого художнього втілення і насичуючись особливою ностальгійною емоційною тональ-ністю, частково міфологізуючись. Вказані особливості текстотворення й надають літератур-ному твору того типу особливої атмосферності, «ефекту присутності», що й визначає їхню популярність у літературному процесі сучасності.

Ключові слова


буття; історичний час; художній час; ретрообразність; ретролітература; жанрова специфіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Белоненко Е. О. Семиотизация времени в философии Ж. Деррида / Е. О. Белоненко // Научные ведомости. Серия Фило-софия. Социология. Право. – 2013. – № 23. – С. 178–182.

Гайденко П. П. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке / П. П. Гайденко. – М. : Прогресс-Традиция, 2006. – 464 с.

Гребенюк Т. В. Характерні риси подієвості феноменологічної прози (на матеріалі творів Т. Прохаська) / Т. В. Гребенюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 221–229.

Грицанов А. А. Постмодернизм. Энциклопедия / А. А. Грицанов, М. А. Можейко. – Минск : Интерпрессервис ; Книж-ный Дом, 2001. – 1040 с.

Делез Ж. Различие и повторение / Ж. Делез. – СПб. : Петрополис, 1998. – 384 с.

Коцарев О. «Фелікс Австрія» Софії Андрухович: складні форми любові і критична, версія «галицького» міфу [Елек-тронний ресурс] / О. Коцарев // Тексти.org.ua. – 18.12.2014. – Режим доступу : ttp://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/ 57405/ Feliks_Avstrija_Sofiji_Andruhovych_skladni_formy_lubovi.

Мост С. Чай з цукром та легкий сум [Електронний ресурс] / С. Мост // Буквоїд. – 13.06.2013. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/ 2013/06/13/081438.html.

Рыков А. В. Основы теории искусства / А. В. Рыков. – СПб. : СПбГУ, 2007. – 116 с.

Свято Р. НепрОстий бай Тараса Прохаська [Електронний ресурс] / Р. Свято // Літакцент. – 22.11.2011. – Режим доступу : http://litakcent.com/2011/11/22/neprostyj-baj-tarasa-prohaska/.

Хайдеггер М. Бытие и время. Статьи и выступления / М. Хайдеггер. – М. : Республика, 1993. – 447 с.

Черняков А. Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера / А. Г. Черняков. – СПб. : Высшая религиозно-философская школа, 2001. – 460 с.