«ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК ОБРАЗНО- СЮЖЕТНА МАТРИЦЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ «ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ» ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Андрій Іванович Гурдуз

Анотація


Серед актуальних питань вивчення спектру інтерпретацій легендарно-міфологічних структур у сучасній літературі чи не найменш висвітлена внутрішня взаємодія творів окремих інтерпретаційних метатекстів і таких метатекстів між собою, що особливо важливо для ситуацій, коли варіант інтерпретації заміщує в процесі культурологічної міфологізації інваріант. Приклад такого феномену в українській літературі – еволюція образу мавки. У статті вперше розглянуто своєрідність фактичної «заміни» в  репрезентативних українському й російському творах «жіночої прози» початку ХХІ ст. фольк-лорно-міфологічної семантики образу мавки семантикою авторської (Лесі Українки) версії цього образу. Доведено комбінаторний характер міфопоетичної організації роману Дари Корній «Щоденник Мавки» і повісті Ф. Гримберг «Мавка», висвітлено механіз-
ми реінтерпретації образу мавки в цих творах і подібність та своєрідність їх міфопоетики.


Ключові слова


міфопоетика; комбінаторика; «жіноча проза»; інтерпретація; стереотип; ґендерний акцент

Повний текст:

PDF

Посилання


Бестюк І. Творчі інтенції міфопоетики й патопоетики на прикладі новели Івана Франка «Мавка» / Ірина Бестюк // Studia

methodologica : альманах / Терноп. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка ; уклад. Папуша І. В. – Тернопіль : РВВ ТНПУ

ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 25. Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 12–16.

Войтович В. Українська міфологія / Валерій Войтович. – К. : Либідь, 2002. – 664 с.

Гримберг Ф. Мавка : повесть / Фаина Гримберг // Знамя. – 2001. – № 10. – С. 14–39.

Гримберг Ф. На стороне проигравших, или Философский камень [Електронний ресурс] / Фаина Гримберг // Новое лите-

ратурное обозрение. – 2005. – № 71. – Режим доступу : magazines.russ.ru/nlo/2005/71/gri18-pr.html.

Гурдуз А. І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ – першого десятиліття ХХІ століть: інтрига пере-

осмислення / А. І. Гурдуз // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : [зб. наук. пр.].

Сер. : Філологічні науки. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 4.12 (96). – С. 64–72.

Гурдуз А. І. Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття / А. І. Гурдуз // Науковий вісник

Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : [зб. наук. пр.]. Сер. : Філологічні науки (літературознавство). –

Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.14 (111). – С. 63–69.

Гурдуз А. І. Міфопоетика роману Дари Корній «Щоденник Мавки» / А. І. Гурдуз // Studia methodologica / Тернопіл. нац.

пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 136–142.

Гурдуз А. Роман Дари Корній «Гонихмарник»: місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства /

А. Гурдуз // Українознавчий альманах / ред. кол. : М. І. Обушний (відп. ред.) та ін. – К.– Мелітополь, 2012. – Вип. 9. –

С. 229–235.

Гуцульщина : історико-етнографічне дослідження / АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ; Арсенич

П. І. та ін. – К. : Наукова думка, 1987. – 472 с.

Корній Д. Гонихмарник / Дара Корній ; передм. Люко Дашвар. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»,

– 336 с. : іл.

Корній Д. Щоденник Мавки : роман / Дара Корній. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. – 304 с.

Українці: народні вірування, повір‘я, демонологія / упоряд. А. П. Пономарьов та ін. – 2-е вид. – К. : Либідь, 1992. – 639 с.

Чанцев А. «Отношение к страсти» : (лесбийская литература: от субкультуры – к культуре) / Александр Чанцев // Новое

литературное обозрение. – 2007. – № 88. – С. 234–269.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.