«ВОЦЦЕК» Ю. ІЗДРИКА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ І ВІРТУАЛЬНИЙ ТЕКСТ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ТІЛЕСНОСТІ

Галина Сергіївна Косарєва

Анотація


У статті в компаративному контексті проаналізовано специфіку літературного та віртуаль-ного текстів «Воццек» (зокрема, уривку з роману «52 дні, 51 ніч») Юрія Іздрика з огляду на пост-модерністську концепцію тілесності на часопросторовому, наративному, сюжетотвірному, семантичному рівнях. Матеріал дослідження ґрунтується на концепції шизофренічного дискурсу (за теорією Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі), а також постмодерністських розвідок Р. Барта, Ж. Лакана. З’ясовано різновиди екстерналізації тіла Воццека: тіло як об’єкт вітальності, що апелює до вищого ступеня можливості людського тіла; не-тіло (тіло без органів як певна «пульсуюча суб-станція»), як уособлення трансцендентного тіла; хворобливе тіло, яке трансформується в божевільне і пов’язане із повсюдним болем, ревнощами, стражданням і покаянням; тіло як форма пізнання (кохання, болю, спокуси, чуттєвості, сексуальності, страждань тощо), тіло-перформанс.
Розглянуто особливості реалізації тілесних топосів болю, бажання, ревнощів, які втілюють різні вектори травматичного досвіду кохання героїв. Наголошено на важливості реалізації у просторі кінофільму наративної схеми звукового ряду, в якому виокремлено техніку «психоделіч-ного голосу».


Ключові слова


тілесність; художня інтерпретація; мікротопоси болю; бажання; ревнощів; візуальна семантика; звукоряд; техніка «психоделічного голосу»

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. Империя знкаков / Р. Барт ; [пер. с франц. Я. Г. Бражниковой]. – М. : Праксис, 2004. – 144 с.

Гомілко О. Метафізика тілесності : концепт тіла у філософському дискурсі / Ольга Гомілко. – К. : Наукова думка, 2001.–

с.

Гундорова Т. Післячорнобильска бібілітека: Український літературний постмодернізм : [монографія] / Т. Гундорова. –

[вид. 2-ге, випр. і допов.]. – К. : Критика, 2013. – 344 с.

Делѐз Ж. Тысяча плато: капитализм и шизофрения / Ж. Делѐз, Ф. Гваттари ; [пер. с франц. Ч. И. Свирского]. – М. :

Уфактория Астрель, 2010. – 895 с.

Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство : [навч. посібник] / Ніла Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с.

Іздрик Ю. Р. 3:1. Острів КРК. Воццек. Подвійний Леон / Юрій Романович Іздрик. – Харків : Книжковий клуб « Клуб

сімейного дозвілля», 2009. – 320 с.

Іздрик Ю. AB OUT / Юрій Іздрик. – К. : Видавництво Старого Лева, 2014. – 240 с.

Козачук Н. Роман «Воццек» Ю. Іздрика: постмодерний чи інтелектуальний [Електронний ресурс] / Ніна Козачук //

Питання літературознавства. – 2008. – Вип. 75. – Режим доступу : https://scholar.google.com.ua.

Кульчицький С. Поетичні identіty Юрка Іздрика (цитати, фото та відео з виступу в Могилянці) [Електронний ресурс] /

Сашко Кульчицький. – Режим доступу : http://re-mag.com.ua/interview/identity-izdryk.html.

Лакан Ж. Бажання, життя і смерть / Ж. Лакан // Ї. – 2004. – № 33. – С. 48–53.

Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття / Моріс Мерло-Понті. – К. : Український Центр духовної культури, 2001. –

с.

Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / Кристиан Метц. – СПб. : Европейский университет в Санкт-

Петербурге, 2010. – С. 336–338.

Павлишин М. «Воццек» Ю. Іздрика / Марко Павлишин // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 15–33.

Подорога В. А. Феноменология тела: Введение в философскую антропологию : [на материале лекционных курсов 1992–

/ В. А. Подорога. – М. : Аd Маргинем, 1995. – 339 с.

Стороха Б. Віан – Дельоз – Іздрик: творення ландшафтів реалій та свідомості [Електронний ресурс] / Б. Стороха. –

Режим доступу : http://www.nomadologia.narod.ru/nomadologia/articles/science/vian_deleuze_izdryk.htm.

Штейнбук Ф. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі : [монографія] / Фелікс Штейнбук. – К. :

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 248 с.