ВЗАЄМОПЕРЕТИНИ ПРОСТОРУ ТАТІЛЕСНОСТІ У РОМАНІ Л. ЕРДРІК «ЖІНКА-АНТИЛОПА»

Автор(и)

  • С. Ю. Кот Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

тіло, тілесність, художній простір, література американських індіанців, архетип

Анотація

Статтю присвячено дослідженню взаємозв’язку тілесності та художнього просто-ру в романі «Жінка-Антилопа» письменниці індіанського походження Луїзи Ердрік. У статті висвітлюються питання щодо місця, яке займає тіло відносно художнього про-стору роману, чуттєвого переживання тілом присутності у просторово-часовому сві-ті, взаємовпливів, які відбуваються між тілом та простором. Установлено, що в аналі-зованому романі тіло є відправною точкою для осягнення простору, та одночасно спа-ціальною структурою, локусом, вписаним у простір всесвіту. Кореляція тіла і простору проявляє себе у романі через символіку імені та кольору, рух тіла у просторі, просто-рові образи, такі як гравітація та горизонт, архетип Великої Матері та ін

Біографія автора

С. Ю. Кот, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

старший викладач кафедри англійської філології

Посилання

Бакеева Д. А. Символика цвета в разнообразных культурах мира: мифологический этап / Диана Анваровна Бакеева // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 6–2. – С. 30–33.

Баричко Я. Б. К проблеме телесности визуальных образов / Ярослав Борисович Баричко // Вестник ЧГАКИ. – 2012. – №1 (29). – С. 96–98.

Бахтин М. М. Раблезианский хронотоп / М. М. Бахтин // Эпос и роман. – СПб. : Азбука, 2000. – С. 95–138.

Бедаш Ю. А. Анализ пространства в феноменологии Эдмунда Гуссерля и Мориса Мерло-Понти / Ю. А. Бедаш // Вес-ник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2014. – №4 (28). – С. 211–218.

Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі / Ольга Гомілко. – К. : Наук. думка, 2001.– 340 с.

Мататьяева Л. М. Символичность категорий пространства и времени в художественном произведении / Л. М. Матать-яева // Вестник Социально-педагогического института. – 2014. – № 2 (10) – С. 24–27.

Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття / Моріс Мерло-Понті ; [пер. с фр. О. Йосипенко, С. Йосипенка]. – К. : Український центр духовної культури, 2001. – 552 с.

Полтаробатько Е. Д. Категория телесности в акмеистическом дискурсе : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Е. Д. Полтаробатько. – М., 2009. – 189 с.

Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семантика и структура : [сборник ; отв. ред. Т. В. Цивь-ян]. – М. : Наука, 1983. – С. 227–284.

Erdrich L.The Antelope Wife [Електронний ресурс] / Louise Erdrich. – Режим доступу : http://www.rulit.me/books/the-antelope-wife-read-391195-1.html. 11. Silko L. M. Yellow Woman and a Beauty of the Spirit: Essays on Native American Life Today / Leslie Marmon Silko. – New York : Simon and Schuster, 1997. – 210 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТІЛЕСНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНІХ СВІТІВ