ПЕРША ІСТОРІЯ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА: ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВЗАЄМИН

Г. А. Александрова

Анотація


У статті розглядаються «Нариси історії української літератури ХІХ століття» (1884) М. Петрова – перша авторська історія нового вітчизняного письменства, особ-ливістю якої було простеження запозичень і впливів з російської літератури, значення яких автор перебільшував, визнаючи вторинність української літератури та її насліду-вальний характер. Показано полеміку навколо праці, яка спонукала переосмислити історію нової української літератури як явища, що самостійно розвивається, з його власними органічними тенденціями. Водночас праця демонструвала, що необхідним складником національного письменства є літературні зв’язки,порушила їх як історико-літературну проблему і стала імпульсом для розвитку порівняльних досліджень у сфері українсько-російських літературних взаємин

Ключові слова


історія літератури; українсько-російські літературні взаємини; вплив; запозичення; порівняння; періодизація

Повний текст:

PDF

Посилання


А. Н. «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» Н. И. Петрова // Вестник Европы. – 1884. – № 8. – С. 839–842.

Александрова Г. А. Творчість Шевченка у прочитанні М. Петрова: компаративні аспекти / Г. А. Александрова // Зб. праць Міжнародної (38) наукової шевченківської конференції. – Черкаси, 2012. – С. 470–479.

Александрова Г. А. Нові координати історико-літературного мислення / Г. А. Александрова // Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» / Н. П. Дашкевич ; упоряд., передмова, примітки, покажчик імен Г. А. Александрової. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 3–27.

Білецький Л. Т. Основи української літературно-наукової критики / Леонід Білецький [упоряд., автор передм. і приміток М. М. Ільницький]. – К. : Либідь, 1999. – 405 с. (Літературні пам’ятки України).

Білецький О. І. Шляхи розвитку українського дожовтневого літературознавства / Олександр Білецький // Зібр. праць : у 5 т. / Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР ; [редкол. : М. К. Гудзій (гол.) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1965–1966. – Т. 2. – 1965. – С. 72–110.

В. Судьбы украинской литературы в ХІХ столетии. Н. И. Петров. Очерки истории украинской литературы ХІХ столе-тия. Киев. 1884 // Заря. – 1884. – № 37.

Возняк М. П. Куліш як інформатор галицького історика літератури (Його листування з Ом. Огоновським) / Михайло Возняк // Життя й революція. – 1927. – № 12. – С. 288–306.

Гнатюк М. І. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ сторіч / Михайло Гнатюк. – Львів : Львівський національний ун-т імені І. Франка, 2002. – 208 с.

Горленко В. «Очерки истории украинской литературы ХІХстолетия» Н. И. Петрова. Киев, 1884 // Киевская старина. – 1884. – Кн. ІV. – С. 664–672.

Грабович Г. Українсько-російські літературні взаємини в ХІХ ст / Григорій Грабович. // До історії української літера-тури. – К. : Критика, 2003. – С. 180–217.

Грушевський М. Спомини / Публ. С. Білоконя / Михайло Грушевський // Київ. – 1988. – № 12. – С. 116–139.

Дзюба І. Україна – Росія: діалог культур чи протистояння / Іван Дзюба // З криниці літ: У 3 т. – К.: ВД «КМА», 2006. – Т. 2. – С. 883–947.

Дурдуковський В. Микола Іванович Петров / В. Дурдуковський // Записки історико-філологічної секції Українського наукового товариства (далі – ЗІФСУНТ). – С. LХХІ–LХХІІ.

Єфремов С. Дорогою синтезу. Огляд історіографії українського письменства / Сергій Єфремов // Вибране : Статті. Наукові розвідки. Монографії [упоряд., передм. та прим. Е. Соловей]. – К. : Наук. думка,

– С. 134–151.

Єфремов С. М. І. Петров як історик літератури // ЗІФСУНТ. – 1919. – Кн. І. – С. 3–40.

Наєнко М. К. Історія українського літературознавства / М. К. Наєнко. – К. : Академія, 2001. – 312 с.

Одовець Кость. «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» Н. И. Петрова / Кость Одовець. – Киев, 1884. (Критичний огляд) // Діло. – 1884. – Ч. 44. – С. 1.

Одовець Кость. «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» Н. И. Петрова / Кость Одовець. – Киев,1884. (Критичний огляд) // Діло. –1884. – Ч. 55. – С. 2.

Одовець Кость. «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» Н. И. Петрова. Киев,1884. (Критичний огляд) // Діло. –1884. – Ч. 61–62. – С. 1.

«Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» Н. И. Петрова // Русский филологический вестник. – 1884. – № 1. – С. 155–156.

Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия / Н. И. Петров ; передмова і примітки Г. А. Алек-сандрової. – К. : Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2008. – 479 с.

Поклад Н. Петров Микола / Н. Поклад // Українська література у портретах та довідках. Давня література – ХІХ ст. – К. : Либідь, 2000. – С. 241.

Франко І. Історія української літератури. Ч. 1. Від початків українського письменства до Івана Котляревського / Іван Франко // Зібр. творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. – Т. 40. – 1983. – С. 7–430.

Франко І. Лист до О. М. Пипіна / Іван Франко // Зібр. творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. – Т. 49. – 1986. – С. 138.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби

реалізму) [фахове редаг. і передм. М. К. Наєнка] / Дмитро Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с.

Чижевський Д. Михайло Сергійович Грушевський як історик літератури / Дмитро Чижевський // Михайло Грушевсь-кий. Історія української літератури : у 5 т. – Нью-Йорк, 1959. – Т. 1. – С. І–ХІ.