ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ А. АДАМОВИЧЕМ КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО МИНУЛОГО БІЛОРУСІ

В. В. Гончаров

Анотація


У статті розглядається останній прижиттєвий твір «Vixi» А. Адамовича, в якому автор переосмислює культурне і духовне минуле Білорусі. У роботі виявляються особливості авторського сприйняття подій Великої Вітчизняної війни крізь призму сучасності. У статті визначається жанр розглянутого твору, враховуються особливості написання тексту. Масштабність подієвого ряду «Vixi» (осмислення світових історичних подій і особистих сімейних перипетій) дає можливість широкого векторного розкриття проблеми. Культурне та духовне минуле Білорусі показується А. Адамовичем в тісному зв’язку з особистими спогадами. Особливо важливим є філософське осмислення смерті, яку письменник пов’язує з матір’ю. Жінка і її роль в історії (особливо на війні) і в родині формують центральне тематичне ядро твору.


Ключові слова


повість; Велика Вітчизняна війна; письменник; філософія; сповідь

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Адамовіч А. Выбраныя творы / Алесь Адамовіч; уклад. і камент. Н. Адамовіч і М. Тычыны, прадм. М. Тычыны. – Мінск : Кнігазбор, 2012. – 608 с.

Берёзко А. Исповедальная проза в европейской традиции : генезис, эволюция, современное состояние / А. Ф. Берёзкоб ; науч. ред. И. Ф. Штейнер ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 124.

Станюта, А. Адамовіч пасля Адамовіча / А. Станюта // Крыніца. – 2000. – № 1. – С. 89–104.

Стральцова, В. Шлях да сябе : Сучасная аўтабіяграфічная проза як мастацкая сістэма / В. М. Стральцова. – Мінск : Бел. навука, 2002. – 112 с.

Тычына М. Алесь Адамовіч // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 4, кн. 1. 1966 – 1985 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. Навук і мастацтваў, Ін-т літ. Імя Я. Купалы; Навук. рэд. У.

В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2004. – С. 319–342.