ПРО ДВОСКЛАДНИКОВІ Й ТРИСКЛАДНИКОВІ РИТМИ В УКРАЇНСЬКОМУ НЕКЛАСИЧНОМУ ВІРШІ ПОРІВНЯНО З РОСІЙСЬКИМ

Н. В. Костенко

Анотація


У статті розглядається дискусійна проблема змішування 2-складникових і 3-склад-никових ритмів в українському некласичному вірші як прояв мікрополіметрії. Об’єктом дослідження є тонічні розміри – дольник і тактовик, – на основі яких розглянуто про-блему специфічного поєднання і змішування 2-складникових(тобто ямбічних і хореїчних) і 3-складникових (відповідно – дактилічних, амфібрахічних і анапестичних) ритмів в українській поезії зазначеного періоду

Ключові слова


2-складові й 3-складові розміри; дольник; тактовик; верлібр. Мікро-поліметрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика / М. Л. Гаспаров. – М. : Наука, 1974. – 488 с.

Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика / М. Л. Гаспаров. – М. : Наука, 1984. – 320 с.

Кулик І. Поезії / І. Кулик. – К. : Рад. письменник, 1967. – 152 с.

Олійник Б. За четвертою хатою. Вибрані твори в 6-ти томах. Т. І. / Б. Олійник. – К. : 2007. – 128 с.

Свідзинський В. Поезії. Б-ка поета / В. Свідзинський. – К. : Рад. письменник, 1986. – 352 с.

Семенко М. Поезії. Б-ка поета / М. Семенко. – К. : Рад. письменник, 1985. – 312 с.

Український дольник. Колективна монографія. За редакцією проф. Н. Костенко. – К. : Видавн. Дім Дмитра Бураго. – 432 с.

Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. Том 13. Поетичні переклади та переспіви / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1978. – 664 с.