ВІД ЕМБЛЕМИ ДО ЕКФРАЗИСУ: ІНТЕРМЕДІАЛЬНА ПОЕТИКА ТРАКТАТУ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ «КНИЖЕЧКА, НАЗЫВАЕМАЯ SILENUS ALCIBIADIS, СИРЂЧЬ ИКОНА АЛКІВІАДСКАЯ»

Е. А. Київська

Анотація


У статті розглянуто зв’язок між бароковим емблематичним мистецтвом та філо-софською прозою Григорія Сковороди на матеріалі трактату «Книжечка, называемая Silenus Alcibiadis, сирЂчь Икона Алківіадская». Твір аналізується з точки зору теорії ін-термедіальності, у широкому контексті відмінностей та подібностей кодів різних ми-стецтв та галузей знань. У досліджені встановлено, що силен, ікона, сфінкс та змій, як популярні у бароковій культурі образи візуального та пластичного мистецтва, відігра-ють у тексті ключову роль. Також визначено, яким чином відбувається експлікація екфразисів на тематичному та композиційному рівнях. При цьому екфразис розумієть-ся як один із художніх засобів, завдяки якому автор переводить текст у простір са-крального та налаштовує читача на внутрішнє бачення.

Ключові слова


бароко; Григорій Сковорода; змій; ікона; інтермедіальність; екфра-зис; емблема; силен; сфінкс

Повний текст:

PDF

Посилання


Біблія / [пер. проф. І. Огієнка]. – К. : Українське біблійне товариство, 2005. – 1376 с.

Галятовський Іоаникій. Наука, альбо способ зложення казання / Іоаникій Галятовський // Українська література XVII ст. – К. : Наук. думка, 1987. – С. 108–133.

Геллер Л. М. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе / Л. М. Геллер // Экфрасис в русской

литературе : труды Лозаннского симпозиума / Под редакцией Л. Геллера. – М. : Издательство «МИК»,

– С. 5–22.

Кленович С. Торба Іуд, або лихе набуття маєтностей [Текст] : поема / Себастіан Кленович ; [пер.

із пол. В. Шевчук] // Сучасність. – 2007. – № 3. – С. 5–72.

Меднис Н. Е. «Религиозный экфрасис» в русской литературе / Н. Е. Меднис // Критика и семиотика.

– Новосибирск, 2006. – Вып. 10. – С. 58–67.

Межевікіна О. С. Особливості використання емблематичних образів у текстах Григорія Сковороди.

Актеон / О. С. Межевікіна // Наукові записки НаУКМА. – 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури.

– С. 4–8.

Мириманов В. Б. Искусство и миф. Центральный образ картины мира / В. Б. Мириманов. – М. :

Согласие, 1997. – 328 с.

Платон. Бенкет / Платон // [пер. Уляна Головач, вступна стаття Джованні Реале]. – Львів :

Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 212 с.

Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода / За редакцією проф. Леоніда

Ушкалова. – Харків- Едмонтон-Торонто : Майдан ; Видавництво Канадського Інституту Українських

Студій, 2011. – 1400 с.

Степовик Д. Григорій Сковорода й образотворче мистецтво / Д. Степовик // Образотворче

мистецтво. – 1972. – № 6. – С. 26–27.

Хетени Ж. Экфраза о двух концах – теоретическом и практическом. Тезисы несостоявшегося доклада

/ Ж. Хетени // Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. –

М. : Издательство «МИК», 2002. – 216 с.

Чижевський Д. С. Філософія Г. С. Сковороди / Д. С. Чижевський. – Харків : Акта, 2003. – 430

с.

Шевчук Т. С. Антична спадщина в художній рецепції Григорія Сковороди : автореф. дис. на

здобуття ступеня д-ра філол. наук : 10.01.05 / Т. С. Шевчук ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г.

Шевченка. – К., 2010. – 40 с.

Шевчук В. Пізнаний і непізнаний сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / В.

Шевчук. – К. : Пульса- ри, 2008. – 525 с.

Erasmus Desiderius. Sileni Alcibiadis [Електронний ресурс] / Desiderius Erasmus. – Режим

доступу : http://goo.gl/E14f8.

Robertson R. The Uroboros [Електронний ресурс] / R. Robertson. – Режим доступу:

http://goo.gl/Dg35O.

Scher P. S. Einleitung : Literatur und Musik-Entwicklung und Stand der Forschung / P. S. Scher

// Literatur und Musik : Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes.

– Berlin : E. Schmidt, 1984. – P. 9–26.

Schröter J. Discourses and Models of Intermediality [Електронний ресурс] / J. Schröter. – Режим

доступу : http://docs.lib. purdue.edu/clcweb/ vol13/iss3/3.

Symbola et Emblemata selecta [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://goo.gl/GjRWvy.

Wolf W. Word and Music Studies / W. Wolf. – Amsterdam : Rodopi, 1999. – 352 p.