ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ЮРІЯ ХМЕЛЬНИЧЕНКА У ПОЕМІ «КНЯЗЬ САРМАТІЇ» М. ЧЕРНЯВСЬКОГО

Л. Д. Корівчак

Анотація


М. Чернявський у своїх творах намагався осмислити історичні періоди, які пройшла Україна від доби Козаччини до 20-х років ХХ ст., прагнув з’ясувати причини руйнацій та національних утисків, яких зазнала країна в ці часи. У поемі «Князь Сарматії» письмен-ник зосередив свою увагу не на перебігу історичних подій, а на індивідуальності україн-ця. В основу твору покладено історію життя нащадка славного роду Хмельницьких – Юрія. Автор на прикладі Хмельниченка показав наскільки жорстокою може бути люди-на, коли вона позбавлена любові в своєму житті, коли на її плечі покладено непосильну ношу – бути очільником свого народу. Детальні описи психологічного стану головного героя, його самоаналіз, сни, символи вказують на модерність твору, служать М.Чернявському для зображення образу «маленької людини», яка волею долі опинилася в складний для країни час і своїми діями занапастила себе і спричинила нещадну руйнацію територій України

Ключові слова


гетьманенко; психологізм; роздвоєння; божевілля; духовно слабка людина; модернізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусів С. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х років ХХ ст. / Стефанія Андрусів. – Львів :

Львівський нац. у-т ім. Івана Франка, Тернопіль : Джура, 2000. – 340 с.

Євшан М. «Князь Сарматії» (Поема Миколи Чернявського) / Євшан Микола // Євшан М. Критика. Літературознавство.

Естетика. [Упор., передмова та примітки Н. Шумило] – К. : Основи, 1998. – С. 508 – 512.

Історія української літератури ХІХ століття : У 3 кн. Кн. 3. – К. : Либідь, 1997. – 681с.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк // Дніпро. – 1991. – № 1. – С. 148–177.

Немченко І. Художнє осмислення історії України в творчості М. Чернявського (на матеріалі поетичного циклу «Поми-

нки») / І. Немченко // Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог : тези доповідей наукової конфе-

ренції. – Херсон : ХОБГ, 1993. – С. 15–24.

Петрухіна Л. «Homo duplex» у модерністському краєвиді (на польському та українському матеріалі) / Людмила Петру-

хіна // Сучасний погляд на літературу: зб. наук. праць. – Випуск 3. – К. : ВЦ Держкомстату Укр.-к, 2000. – С. 171–179.

Славутич Яр. Розстріляна муза / Славутич Я. – К. : Либідь, 1990. – 184с.

Тресиддер Дж. Словарь символов / Джек Тресиддер / Пер. с англ. С. Пально – М. : ФАНР – ПРЕСС, 1999. – 448 с.

Чернявський М. Твори : У 10 т. / М. Чернявський. – Харків : Рух, 1928. – Т. 8. У зеніті (1897–1914). Поезії. – 256 с.

Чухонцева Н. Особливості художньої інтерпретації історії українського козацтва в поезії Миколи Чернявського // Ми-

кола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог : тези доповідей наукової конференції. – Херсон : ХОБГ,

– С. 25–26.

Юнг К.-Г. Воспоминания, сновидения, размышления / К.-Г.Юнг. – Мн. : Харвест, 2003. – 496 с.