ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА ТЕХНОТРИЛЕРІВ МАКСА КІДРУКА

І. В. Пасько

Анотація


У статті розглянуто жанрові й стильові особливості романів сучасного українсько-го письменника Макса Кідрука «Бот» та «Бот: Ґуаякільський парадокс». Здійснено спробу сформулювати характерні особливості технотрилеру як жанру сучасної масо-вої літератури, виокремлено ознаки науково-фантастичного технотрилеру як піджан-ру в парадигмі метажанрової системи фантастики. У фокусі дослідницької уваги – авторська інтерпретація жанрових констант технотрилеру: специфіка тематики, проблематики й розгортання конфлікту, гостросюжетність, динамізм наративу, обра-зи персонажів, науково-фантастична складова. Проаналізовано деякі наративні прийоми, репрезентовані в технотрилерах Макса Кідрука, зокрема зміну фокалізації та прийом «спойлеру» від «усезнаючого автора». Розглянуто ознаки масової (епатажність, звер-нення до табуйованих тем, лайлива та обсценна лексика тощо) й елітарної літерату-ри в романах «Бот» та «Ґуаякільський парадокс»

Ключові слова


жанр; жанрова константа; наратив; «тверда» наукова фантасти-ка»; стиль; технотрилер

Повний текст:

PDF

Посилання


«План був такий : вибори, кінець світу, новий рік…» : [бесіда з Максом Кідруком / спілкувалась Орися Горда] ; [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/interview/23943/. – 3.02.2012.

«У коментах про себе прочитав: «Письменник Кідрук поводиться, як перший хлопець на селі, а село ж з одної хати…» : [бесіда з Максом Кідруком / спілкувалася Валентина Головань] ; [Електронний ресурс] // Інформаційний портал «Гречка». – Режим доступу : http://gre4ka.info/interv-iu/6300-ekskliuzyvne-interv-iu-z-maksymom-kidrukom-foto. – 22.10.2013.

Бессараб О. Роман Дена Брауна «Код да Вінчі» і «масова культура» (форми рецепції) [Електронний ресурс] / Олек-сандр Бессараб // Питання літературознавства : наук. зб. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Вид-во Чернів. нац. ун-ту, 2008. – Вип. 76. – С. 146–154. – Режим досту-пу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2008_76_20

Бондаренко Т. С. Індивідуальний стиль Макса Кідрука / Т. С. Бондаренко // Молодий вчений. – 2013. – № 2. – С. 54–57.

Кідрук М. Бот : роман / Макс Кідрук ; передм. Ю Мендель. – 3-тє вид. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 480 с.

Кідрук М. Бот. Ґуаякільський парадокс : роман / Макс Кідрук. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 512 с.

Матійчак А. А. Темпоральна перспектива макророману Девіда Мітчелла / А. А. Матійчак // Над берегами вічної ріки» : темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнародно їнаукової конференції (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 98–100.

Мендель Ю. Книга, за яку українці можуть полюбити українску літературу : [передм.] / Юлія Мендель // Бот : роман / Макс Кідрук. – 3-тє вид. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – С. 7–8.

Мясников В. Технотриллер – здесь и сейчас [Электронный ресурс] / Виктор Мясников // Знамя. – 2001. – № 10. – С. 175–185. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/znamia/2001/10/miasn.html.

Пестерев В. А. Романная проза Запада рубежа ХХ и ХХІ веков. Статья первая / В. А. Пестерев // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – Пермь, 2011. – № 3(15). – C. 155–166.

Технотрилер [Електронний ресурс] // Матеріал Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://uk.wikipedia. org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1 %82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80.

Філоненко С. О. Масова література в Україні : дискурс / ґендер / жанр: монографія / Софія Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2011. – 432 с.

King St. The Mangler [Електронний ресурс] / Stephen King // King St. Night Shift. – Режим доступу : http://www. sleep-ingdogstudios.com/Network/Network_2013_14/The_Mangler_story.pdf.

Sapkowski A. Piróg, аlbo Nie ma złota w Szarych Górach [Електронний ресурс] / Andrzej Sapkowski. – Режим доступу: http://docslide.pl/documents/sapkowski-andrzej-pirog-albo-nie-ma-zlota-w-szarych-gorach.html.