«ПРОРОК» О. ПУШКІНА І ПОЕТИЧНІ ТВОРИ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО: ІДЕЙНА ТА ВЕРСИФІКАЦІЙНА СПАДКОЄМНІСТЬ

Д. В. Семчишин

Анотація


У статті проаналізовано поезії М. Вінграновського різних років «Пророк», «В кукуру-дзинні з-за лиману…», «Вночі, середночі хтось тихо…», «Я думав – сам іду. Дорога…» у співставленні з віршем О. Пушкіна «Пророк», встановлено зв’язок їхнього віршового ро-зміру (чотиристопного ямба) з релігійно-філософською та громадянською проблема-тикою, вказано на спільні мотиви, охарактеризовано сприйняття українським поетом класичного твору у контексті суспільних реалій радянської доби

Ключові слова


семантичний ореол метра; версифікація; чотиристопний ямб; ком-позиція; мотив; ліричний герой

Повний текст:

PDF

Посилання


Березкина С. В. «Пророк» Пушкина: Современные проблемы изучения / С. В. Березкина // Русская литература. – 1999. – № 4. – С. 27–42.

Гаспаров М. Л. Метр и смысл: К семантике русского трехстопного хорея / М. Л. Гаспаров // Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. – 1976. – Том 35. – № 4. – С. 357–366.

Гаспаров М. Л. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти / М. Л. Гаспаров. – М. : Фортуна ЭЛ, 2012. – 416 с.

Джаубаева Ф. И. Гармония поэтического текста А. С. Пушкина: Полисиндетон / Ф. И. Джаубаева. – Ставрополь : Изд-во СГУ, 2008. – 256 с.

Костенко Н. В. Українське віршування ХХ століття : [навчальний посібник]. – 2-ге вид., випр. та доп. / Н. В. Костенко – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 287 с.

Кравців Б. «Сто поезій» Миколи Вінграновського / Б. Кравців // Сучасність. – 1968. – № 9. – С. 35–40.

Моренець В. Відтворити цілісність світу / В. Моренець // Вітчизна. – 1981. – № 5. – С. 167–178.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : В 10 т. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 2 – 464 с.