ПОЛЬСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ ГОГОЛЯ

І. Є. Рождественська

Анотація


Стаття присвячена історії перекладів творів М. Гоголя на польську мову. Виділя-ються основні етапи гоголезнавчих студій в Польщі. Особлива увага приділяється «Мертвим душам» у перекладі Кшиштофа Тура і «Вибраним місцям із листування з друзями» у перекладі Фелікса Нетца. У статті доводиться, що видання перекладів Ф. Нетца (2015) і К. Тура (2016) створюють перспективу нового прочитання творчос-ті Гоголя. Зазначається, що польські і українські компаративні дослідження творчості Гоголя останнього десятиліття концентруються навколо спільних тем

Ключові слова


Микола Гоголь; «Мертві душі»; Кшиштоф Тур; «Вибрані місця із ли-стування з друзями»; Фелікс Нетц; переклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Гомбрович В. Щоденник [Текст]. У 3 т. – Т. 1. / В. Гомбрович ; пер. з пол. Р. Харчук. – К. : Основи, 1999. – 365 с.

Михед П. В. Гоголь і поляки (деякі аспекти дослідження) / Павло Михед // Слово і час. – 2008. – № 5. – С. 3–11.

Поліщук Я. О. Палимпсест Гоголя / Ярослав Поліщук // Слово і час.–2006. – № 10. – С. 3–21.

Хорев В.А. «Тарас Бульба» в Польше / Віктор Олександрович Хорєв // Славяноведение. 2011. № 4. – С. 37–42.

Faryno J. Как проявить имидж соседа / Jerzy Faryno // Wizerunek sąsiadów. I : Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. – Warszawa, 2000. – S. 383–387.

Gogol M. Martwe dusze; tł. [z ros.] Władysław Broniewski / Mikołaj Gogol. – Wrocław. [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. – 458 s.

Gogol M. Martwe dusze; tł. [z ros.] Krzysztof Tur / Mikołaj Gogol. – Białystok, 2016. – s. 268.

Gogol M. Martwe dusze. Poemat przez Mikołaja Gogola / Mikołaj Gogol. – Poznań, nakładem redakcji Kuryera Poznańskiego, 1876 –363 s.

Gogol M. Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi, przeł. Feliks Netz / Mikołaj Gogol – Warszawa, Sic!, – 2015, seria Wielcy pisarze w nowych przekładach.– 312 s.

Kościołek A. «Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi». O ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola. / Anna Kościołek. – Toruń, 2004.– 180 s.

Mucha B. Twórczość Mikołaja Gogola w kręgu pisarzy polskich / Bogusław Mucha. – Łódź, 2010. –215 s.

Okłot M. Postscriptum: kłopoty z «Tarasem Bulbą». [Електронний ресурс] / Michał Okłot // Tygodnik powszechny. – № 18(3121). – Режим доступу http://tygodnik.onet.pl/33,0,25988,postscriptum_klopoty_z8222tarasem_bulba8221,artykul. html.

Sielicki F. Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej./ Franciszek Sielicki – Wrocław, 1985.– 597 s.

Sworzeń M. Mikołaja G. listy polecane [Eлектронний ресурс] / Marian Sworzeń // Tygodnik powszechny. 19.10.2015. – Режим доступу : https://www.tygodnikpowszechny.pl/mikolaja-g-listy-polecane-30751.

Sworzeń M. Opis krainy Gog / Marian Sworzeń – Warszawa: Więź, 2011. – s. 256

Tazbir J. Posłowie // Gogol M. Taras Bulba / Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Aleksander Ziemny. Posłowie Janusz Tazbir. Warszawa, 2002 – S. 145–169.

Tur K. Martwe dusze Mikołaja Gogola / Krzysztof Tur // Gogol M. Martwe dusze; tł. [z ros.] Krzysztof Tur / Mikołaj Gogol. – Białystok, 2016. – S. 245–268.

Wołodźko-Butkiewicz A. Czytając Gogola / Alicja Wołodźko-Butkiewicz // Recepcja. Transfer. Przekład / pod red. nauk. Jana Koźbiala. – Warszawa, 2004. – S. 173–180.

Wołodźko-Butkiewicz А. O konieczności kształcenia w Polsce tłumaczy rosyjskiej literatury pięknej (refleksje tłumacza-praktyka) / Alicja Wołodźko-Butkiewicz // Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin / pod red. S. Gruczy, A. Marchwińskiego, M. Płużyczki, – Warszawa : Wyd. Wydziału Lingwistyki Stosowanej, UW 2010. – S. 164–173.