МІФОЛОГІЧНА СИМВОЛІКА ОБРАЗУ МІСЯЦЯ В ПОЕЗІЯХ ХРИСТІ АЛЧЕВСЬКОЇ ТА ГРИЦЬКА ЧУПРИНКИ

Т. О. Цепкало

Анотація


У статті розглядається трактування символу місяця в ліриці українських поетів-символістів Христі Алчевської та Грицька Чупринки, досліджується індивідуально-авторська інтерпретація нічного світила, аналізується та порівнюється міфомислен-ня та художня картина світу обох письменників. Встановлюється зв’язок між особли-востями трактування лунарного образу та світоглядними позиціями прадавніх слов’ян, вплив світової міфології на творчість відомих українських поетів. Міфологема місяця в досліджуваних поезіях постає частиною мікро- та макросвіту, оприявнюючи екзистен-ційне світовідчуття ліричних героїв. Символічні значення лунарного образу оприяв-нюють семантику покровительства закоханим, самотності, охорони сну та долі. Важ-ливим у відображенні астрального символу в ліриці Христі Алчевської та Грицька Чу-принки є використання народнопісенних елементів та стилізація поетичних творів під фольклор, що впливає на характер сприйняття авторської індивідуальності. Містичні явища та істоти, що пов’язані із образом місяця, репрезентують архаїчні світоглядні позиції нашого народу.

Ключові слова


міфологема; образ місяця; світогляд; міфопоетика; міфотворчість; міфомислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Алчевська Х. Твори [Текст] / Х. О. Алчевська ; Упоряд., передм. та примітки Л. М. Грузинської. – К. : Дніпро, 1990. – 558 с.

Мифология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. – 4-е изд. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 736 с.

О’Коннелл М., Эйри Р. Знаки и символы. Иллюстрированная энциклопедия / Марк О’Коннелл, Раджи Эйри : [пер. И. Крупичевой]. – М. : Эксмо, 2009. – 256 с.

Турган О. Українська література к. ХІХ – поч. ХХ ст. і античність / О. Турган. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевче-нка, 1995. – 173 с.

Чупринка Г. Поезії [Текст] / Г. О. Чупринка; Редкол. : В. В. Біленко та ін. : Вступ. ст. М. Г. Жулинського. Упоряд. і прим. В. В. Яременка. ‒ К. : Радянський письменник, 1991. – 495 с.