КОМУНІКАЦІЙНА РИЗОМАТИКА РОМАНУ Ю. ВИННИЧУКА «АПТЕКАР»

С. Л. Чернюк

Анотація


Навіть для досвідчених читачів Ю. Винничука комунікація з романом «Аптекар» ви-явилася проблематичною. У творі не просто відсутня образна, тематична, сюжетна й жанрова структурованість, але й факт існування деяких образів і сюжетних ліній є не-очевидним, наявні й інші ознаки ризоми. Горизонт сподівань імпліцитного читача тако-го твору повинен містити готовність до шизоаналізу, що звужує читацьке коло до чи-тачів, звиклих до постмодернізму. Для інших можливе або ігнорування названих особли-востей і зосередження на єдиній завершеній сюжетній лінії вбивства повії, або зосере-дження на літературно-критичній концепції. Тоді роман «Аптекар» можна сприймати як авторську антологію найцікавіших для сьогоднішнього українського читача дискурсів і утвердження мирного співіснування розмаїтих ідентичностей або прочитувати – че-рез постійне провокативне незадоволення читацьких бажань – як іронічне викриття й розвінчання письменником людини як машини бажань, а літератури – як нескінченного накопичення сенсів.

Ключові слова


сучасна українська література; ризома; імпліцитний читач; гори-зонт сподівань; комунікаційна ризоматика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар-Терещенко І. Ostмодерн: геопоетика, психологія, влада. : [монографія] / І. Бондар-Терещенко. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005. – 144 с.

Винничук Ю. П. Аптекар: роман / Юрій Винничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 318 с.

Вітяк Ю. Літературна фармацевтика. Між панацеєю та плацебо : Юрій Винничук. Аптекар. –Харків : Фоліо, 2015. – 443 с. / Юрій Вітяк [Електронний ресурс] // Буквоїд. – 24 листопада 2015. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/ reviews/books/2015/11/24/072133.html.

Галета О. Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття: монографія / Олена Галета. – Київ: Смолоскип, 2015. – 640 с.

Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есеї, порлеміка / Григорій Грабович. – К. :Критика, 2003. – 632 с.

Грабович Г. Тексти і маски / Григорій Грабович. – К. :Критика, 2005. – 312 с.

Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. :Факт, 2008. – 284 с.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї / Тамара Гундорова. – К. :Грані-Т, 2013. – 548 с.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К. : Крити-ка, 2005. – 263 с.

Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.

Королюк Я. Невловимий «Аптекар» [Електронний ресурс] / Ярина Королюк // Збруч. – 8 грудня 2015 року. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/44767.

Коцарев О. «Аптекар» Винничука : відьми, катування, страшні магічні книжки, бальзами, отрути і трохи сексу [Елек-тронний ресурс] / Олег Коцарев // ТЕКСТИ.ORG.UA. – 2 грудня 2015. – Режим доступу : http://texty.org.ua/pg/article/ editorial/read/63534/Aptekar_Vynnychuka_vidmy_katuvanna_strashni_magichni_knyzhky.

Куришко Д. Винничук: декому буде неприємно читати про тортури [Електронний ресурс] / Діана Куришко. – ВВС Україна. – 19 листоп. 2015. – Режим доступу : http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/11/151116_book_2015_ interview_vynnychuk_dk.

Літогляди Сущука [Електронний ресурс] // Літогляди Сущука. – 22 березня 2016. – Режим доступу : // https://www. youtube.com/watch?v=AFDxxGnaLdk.

Лёффлер З. Кто решит, что нам читать? Мир книг, критика и литературный канон / Зигрид Лёффлер // Знамя. – 2003. – № 11. – С. 189–193.

Мациборська О. Уся її втеча – тільки забава, розвага й не більше [Електронний ресурс] / Олена Мациборська // ВВС Україна. – 19 листопада 2016 року. – Режим доступу : http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/11/151118_book_ 2015_reader_review_vynnychuk.

Мельник О. Від «Аптекаря» до «Танго смерті» чи навпаки [Електронний ресурс] / Олександр Мельник // 5books. Медіатека. – Січень 2016. – Режим доступу : http://www.5books.club/vynnychuk-books/.

Мерфі Т. Ризома / Тимоті С. Мерфі // Енциклопедія постмодернізму / За ред.. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 c.

Петренко Т. Нотатки аптекаря у переддень великої катастрофи [Електронний ресурс]/ Тетяна Петренко // Читомо. – 25 листопада 2015 року. – Режим доступу : http://www.chytomo.com/issued/notatki-aptekarya-u-peredden-velikoii-katastrofi.

Поліщук Я. Реорієнтація в сучасній українській літературі [Електронний ресурс] / Ярослав Поліщук // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2015. – № 3(11). – Режим доступу : // synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/download/ 167/158.

Радзієвська В. Книжку про довоєнний Львів Юрій Винничук писав вісім років [Електронний ресурс] / Валерія Рад-зієвська. – Режим доступу : http://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_knizhku-pro-dovoyennij-lviv-urij-vinnichuk-pisav-visim-rokiv/457473?mobile=true.

Скорина Л. Юрій Винничук / Людмила Скорина // Бібліотечка «Дивослова». – 2014. – № 1. – С. 42–46.

Стасіневич Є. «Аптекар» Юрія Винничука: да прибуде з нами роман [Електронний ресурс] / Євгеній Стасіневич // INSIDER. – 29 вересня 2015. – Режим доступу : http://www.theinsider.ua/rus/art/aptekar-yuriya-vinnichuka-da-pribude-z-nami-roman/.

Стасіневич Є. Юрій Винничук: Реалізм у літературі – це часто страшенно нудно [Електронний ресурс] / Євгеній Стасіневич // INSIDER. – 30 верес. 2015. – Режим доступу : http://www.theinsider.ua/art/yurii-vinnichuk-interv-yu-2015.

Філоненко С. Масова література в Україні : дискурс / ґендер / жанр : [монографія] / Софія Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2011. – 432 с.

Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : [навч. посіб.] / Роксана Харчук. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 248 с.

Юрій Винничук [Електронний ресурс] // ZMIYA. – 16 октября. – Режим доступу : http://zmiya.com.ua/facebook-news-rating/100000082686465/1074896515856428/read.

Garik Petrushok. Кому «Аптекар», а мені – «Кат» [Електронний ресурс] / Garik Petrushok // Garik Petrushok. Читацький щоденник 5 листопада 2015 року. – Режим доступу : http://chytatsky.blogspot.com/2015/11/blog-post.html.