ТЕМПОРАЛЬНІ МІФОЛОГЕМИ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК

Г. І. Бокшань

Анотація


У статті аналізується темпоральний вимір міфопоетики Г. Пагутяк. Увага зосере-джена на функціонуванні наскрізних образів і мотивів з іманентною темпоральністю, а також на інтерпретації міфологем, у яких темпоральний семантичний компонент є пе-риферійним. Художнє протистояння часової лінійності та циклічності у доробку пись-менниці розглядається як одна з атрибутивних ознак творів неоміфологічної формації. З’ясовується специфіка трансформації образу годинника, зокрема, акцентується його готична маркованість у прозі авторки. Простежується кореляція цього образу з перехід-ним ритуалом, пов’язаним зі смертю. Розглядається темпоральний аспект міфологеми дзеркала. Характеризується особливість категорії часу в оніричному інтертексті. Увага також фокусується на просторово-часовій символіці образу Алефа, ремінісцентно пов’язаного з однойменним оповіданням Х. Борхеса. Аналізується семантика образу при-західного сонця, що в міфологічній площині співвідноситься з категорією вічності. Мотив вічного повернення розглядається як художня проекція моделі циклічного часу. У статті висновується, що темпоральний аспект неоміфу Г. Пагутяк передусім візуалізується в готично маркованих образах годинника, дзеркала та призахідного сонця.

Ключові слова


темпоральний вимір; лінійний час; циклічний час; образ годинника; міфологема дзеркала; просторово-часова символіка; образ призахідного сонця; мотив вічного повернення

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла І. Концепція світу у романі Галини Пагутяк «Писар західних воріт притулку» [Електронний ресурс] / І. Біла. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tkht/2007_6/2.html.

Біла І. Мотив втечі від міста в романах Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку» та «Писар Західних Воріт Притулку» / І. Біла // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : Міжвуз. зб. наук. ст. – 2010. – Вип. XXIII, ч. 1. – С. 194–199.

Борхес Х. Алеф // Алеф : [прозові твори] / Х. Борхес. – Харків : Фоліо, 2008. – С. 363–375.

Галина Пагутяк: Людина не повинна прагнути щастя [Електронний ресурс] / Г. Пагутяк. – Режим доступу : http:// life.pravda.com.ua/person/2011/01/18/70491/.

Гірняк М. Поетика пограниччя у «Книзі снів і пробуджень» Галини Пагутяк / М. Гірняк // Вісник Львівського універ-ситету. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 60(2). – С. 330–341.

Гречаник І. Афективний часопростір у романі-фентезі Галини Пагутяк «Королівство» / І. Гречаник // Вісник Лугансь-кого національного університетуту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 11 (198). – ч. ІІ : Філол. науки. – С. 38–43.

Кассирер Э. Философия символических форм / Э. Кассирер. – Т. 2. – М. ; СПб. : Университетская книга, 2002. – 280 с.

Кримський С. Під сигнатурою Софії / Сергій Кримський. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 718 с.

Овдійчук Л. Трансформація часу у сучасній фантастичній прозі та фентезі для дітей / Л. Овідійчук // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : [матеріали наукової конференції]. –

Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – С. 118–120.

Пагутяк Г. Діти // Діти : [повісті і роман] / Г. Пагутяк. – К. : Рад. письменник, 1982. – С. 13–60.

Пагутяк Г. Записки Білого Пташка / Г. Пагутяк // Записки Білого Пташка : [романи ; повість]. – К. : Український пись-менник, 1999. – С. 115–150.

Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі / Г. Пагутяк // Захід сонця в Урожі : [романи, повісті, оповідання та новели]. – Львів : ЛА «Піраміда», 2007. – С. 7–61.

Пагутяк Г. Кіт з потонулого будинку / Г. Пагутяк // Захід сонця в Урожі : [романи, повісті, оповідання та новели].– Львів : ЛА «Піраміда», 2007. – С. 212–234.

Пагутяк Г. Королівство / Г. Пагутяк. – Харків : Фоліо, 2010. – 375 с.

Пагутяк Г. Кров і піт вигаданого світу : [новели та оповідання] / Г. Пагутяк // Потонулі в снігах. – Львів : ЛА «Пірамі-да», 2010. – С. 5–86.

Пагутяк Г. Магнат / Г. Пагутяк – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 256 с.

Пагутяк Г. Писар Західних Воріт Притулку / Г. Пагутяк // Писар Східних Воріт Притулку; Писар Західних Воріт При-тулку. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – С. 5–135.

Пагутяк Г. Писар Східних Воріт Притулку / Г. Пагутяк // Писар Східних Воріт Притулку; Писар Західних Воріт При-тулку. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – С. 5–139.

Пагутяк Г. Рукави, вологі від роси / Г. Пагутяк // Мій Близький і Далекий Схід. – Львів : ЛА «Піраміда», 2014. – С. 86–131.

Пагутяк Г. Сентиментальні мандрівки Галичиною / Г. Пагутяк. – Львів : ЛА «Піраміда», 2014. – 192 с.

Пагутяк Г. Смітник Господа нашого / Галина Пагутяк // Записки Білого Пташка. – К. : Український письменник, 1999. – С. 3–78.

Пагутяк Г. Сни Юлії і Германа / Галина Пагутяк // Сни Юлії і Германа. Кенігсберзький щоденник. – К. : Ярославів Вал, 2011. – С. 5–186.

Пагутяк Г. Уріж та його духи / Г. Пагутяк. – Львів : ЛА «Піраміда», 2012. – 120 с.

Пагутяк Г. Урізька готика / Г. Пагутяк. – К. : Дуліби, 2009. – 352 с.

Погребная Я. Актуальные вопросы современной мифопоэтики [Электронный ресурс] / Я. Погребная. – Режим досту-па : http://royallib.com/book/pogrebnaya_yana/aktualnie_problemi_sovremennoy_mifopoetiki.html.

Элиаде М. Миф о вечном возвращении [Электронный ресурс] / М. Элиаде. –Режим доступа : http://royallib.com/book/ eliade_mircha/mif_o_vechnom_vozvrashchenii.html.