БІБЛІЙНИЙ ІНТЕРТЕКСТ У «СЛОВІ ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ» ІЛАРІОНА

Н. В. Гончарова

Анотація


На матеріалі твору митрополита Іларіона проаналізована проблема впливу Свято-го Письма на становлення в українській літературі середньовіччя жанру проповіді. Хри-стиянське вчення не одразу, а поступово заволодівало свідомістю мас, а найбільш ефе-ктивним засобом впливу була літературна діяльність давніх книжників. У статті зве-ртається увага не тільки на композицію та літературну стилістику і поетику пропо-віді, а й на її пов’язаність зі Святим Письмом. Досліджуються факти впливу Біблії на формування тексту Іларіона, йдеться про їх функціональне призначення у творі. Вияв-ляється зображений в проповіді зв’язок сучасних авторові подій з Біблією та його спів-відношення зі Старим і Новим Завітами. У статті досліджуються особливості мислен-ня Іларіона образами із Святого Письма, яке являє собою екзегезу, що є визначальною рисою середньовічного ставлення до біблійного тексту.

Ключові слова


середньовічна література; проповідь; Біблія; співвідношення між Старим і Новим Завітами; екзегеза

Повний текст:

PDF

Посилання


Біблія, або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту / [переклад І. Огієнка]. – К. : Видання українського біб-лійного товариства, 1993.

Білоус П. В. Історія української літератури ХІ–ХVІІІ ст. : [навч. посіб.] / П. В. Білоус. – 2-ге вид., стереотип. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 376 с. – (Серія «Альма-матер»).

Білоус П. В. Українська середньовічна література : [монографія]. / Петро Білоус. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2015. – 584 с.

Горский В. С. Образ истории в «Слове о Законе и Благодати» Иллариона // Человек и история в средневековой фило-софской мысли русского, украинского и белорусского народов. Сб. науч. трудов. ред. В. С. Горский. – Киев, 1987. – С. 39–49.

Грицай М. С. Давня українська проза / Грицай М. С. – К., 1975.

Золоте слово: [хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя ІХ–ХV століть: у 2 кн.]. – Кн. 2 / [за ред. В. Яременка]. – К.: Аконіт, 2002.

Казакова Т. В. Джерела традицій української публіцистичної словесності («Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики [Текст] : Т. 26 Січень – березень / Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-ченка. – К. : Видавництво Інституту журналістики, 2007. – С. 190–194.

Лихачёв Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачёв. – Л., 1973.

Мишанич О. В. Прийняття християнства і давнє українське письменство // Крізь віки: Літературно-критичні та історіо-графічні статті й дослідження. – К. : АТ «Обереги», 1992 – 352 с.

Сулима В. Біблія і українська література / В. Сулима. – К. : Освіта, 1998.