СИМВОЛІКА «СКАРБНИЦІ ПОТРЕБНОЇ» ІОАНИКІЯ ГАЛЯТОВСЬКОГО: ВЗАЄМОДІЯ ЦЕРКОВНОЇ ТРАДИЦІЇ ТА ФОЛЬКЛОРУ

О. Ю. Дубина

Анотація


У статті здійснено аналіз символіки збірки оповідань про чуда Єлецької Божої Мате-рі «Скарбниця потребная» одного з найбільш талановитих і плідних українських баро-кових письменників Іоаникія Галятовського з точки зору поєднання у цьому творі біблій-ної та народної легендарної традицій. Основну увагу зосереджено на мотиві побудови храму та образах-символах, за допомогою яких він розгортається. Досліджено символі-чне значення образів будівничих, символіку дерева, каменю, води, радості і музики. Ви-значено пов’язаність мотиву побудови храму із відтворенням космічного акту впоряд-кування світу, уявленням про світове дерево. Встановлено кореляції окремих чуд із апо-крифічними сюжетами переказів, легенд і пісень про зведення церкви. Окреслено роль проаналізованого мотиву у витворенні символіки самої скарбниці, що є ключем до про-читання всього твору.

Ключові слова


богородичне оповідання; мотив; символ; чудо; біблійна традиція; міф; апокриф; фольклор

Повний текст:

PDF

Посилання


Біда Константин. Іоанікій Ґалятовський і його «Ключъ разумѣнія» / Константин Біда. – Рим : Укр католицьк ун-т ім. Св. Климента Папи, Греко-католицька Богослов Акад., 1975. – 524 с.

Войтович В. Українська міфологія : словник / В. Войтович. – К. : Либідь, 2002. – 662 с.

Галятовський Іоаникій. Скарбниця потребная/ Іоаникій Галятовський // Ключ розуміння / [підгот. до вид. І. Чепіга]. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 344–371.

Левченко-Комисаренко Т. Л. «Скарбница потребная» Иоанникия Галятовского // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2014. – № 1127. – С. 157–163.

Сумцов Н. О. Иоанникий Галятовский (К истории южно-русской литературы XVII века) / Н. О. Сумцов // Киевская старина. – 1884. – №1. – С. 1–20.

Сумцов Н. О. Иоанникий Галятовский (К истории южно-русской литературы XVII века) / Н. О. Сумцов // Киевская старина. – 1884. – №3. – С. 371–390.

Сумцов Н. О. К библиографии старинных малорусских религиозных сказаний / Н. О. Сумцов // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 8. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1896. – С. 306–313.

Сумцов Н. О. Очерки истории южно-русских апокрифических сказаний и песен (продолжение) / Н. О. Сумцов // Киев-ская старина. – 1887. – № 9. – С. 1–54.

Сумцов Н. О. Очерки истории южно-русских апокрифических сказаний и песен (окончание) / Н. О. Сумцов // Киевская старина. – 1887. – № 11. – С. 401–454.

Фрай Нортроп. Великий код: Біблія і література / Нортроп Фрай / [пер. з анл. Ірини Старовойт]. – Львів : Літопис, 2010. – 360 с.

Франко І. Зібрання творів: Літературно-критичні праці : у 50 т. Т.

/ І. Франко / [редактор тому О. Мишанич]. – К. : Наук. думка, 1963. – 556 с. 12. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / О. М. Фрейденберг / [подгот. текста и общая редакция Н. В. Брагин-ской]. – М. : Лабиринт, 1997. – 448 с.

Чепіга І. «Ключ розуміння» Іоаникія Галятовського – видатна пам’ятка української мови XVII ст. / І. Чепіга // Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 5–52.

Шевчук Валерій. Іоаникій Галятовський. Життя і творчість. «Скарбниця» // Муза Роксоланська: Українська література XVII–XVIII століть : у 2 кн. Книга друга : Розвинене бароко. Пізнє бароко / Валерій Шевчук. – К. : Либідь, 2005. – С. 166–170.

Шевчук Валерій. Про історико-літературні пам’ятки, що творилися в українських монастирях // «Скарбниця потребна й пожиточна»: Українські монастирські літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше / упоряд., авт. вступ. ст. та ко-мент. Валерій Шевчук. – К. : Либідь, 2012. С. 6–30.

Kuczyńska Marzanna. Joanicjusz Galatowski – wybitna pоstać baroku / Marzanna Kuczyńska // Latopisy Akademii Supraskiei : Prawosławni w diejach Rzeczypospolitej / pod redakcją Urszuli Pawluczuk. – 2010. – Vol. 1. – S. 93–105.

Marker Gary. Narrating Mary’s miracles and the politics of location in late 17th-century East Slavic Orthodoxy / Gary Marker // Kritika : Exploration in Russian and Eurasian history. – Vol. 15, № 4. – 2014. – P. 695–727.