ТЛУМАЧЕННЯ СТАРОЗАВІТНИХ ОБРАЗІВ ЯК ПРЕФІГУРАЦІЇ НОВОЗАВІТНИХ У ПРОПОВІДЯХ КИРИЛА ТРАНКВІЛІОНА СТАВРОВЕЦЬКОГО

Т. В. Турчина

Анотація


На матеріалі проповідей Кирила Транквіліона Ставровецького, що входять до Єван-гелія учительного, проаналізована специфіка використання образів зі Старого Завіту, завдяки яким автор увиразнює євангельське вчення. В основі такого зіставлення ле-жить відома формула Августина Блаженного «Quanquam et in Vetere Novum lateat, et in Novo Vetus pateat» [Лат.: У Старому Завіті прихований Новий, а у Новому розкривається Старий [6; col. 623]. У центрі уваги – розкриття функціональних особливостей образно-сті у проповідях. Серед усієї множини образів виокремлені найбільш прикметні, зокрема, образи Мойсея – Ісуса, Адама – Ісуса, Єгипту мисленого, Землі Обітованої, мідного змія – хреста Господнього.

Ключові слова


образ; бароко; проповідь; Біблія; тлумачення

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверинцев С. С. Старий Завіт як пророцтво про Новий: загальна проблема очима перекладача / С. С. Аверинцев. // Дух і літера. – 2004. – № 13–14. – С. 34–47.

Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси / В. П. Адрианова-Перетц. – М. : Издательство АН СССР, 1947. – 184 с.

Аристотель. Риторика. Поэтика / Аристотель ; [пер. с древнегреч. О. П. Цыбенко, В. Г. Аппельрот]. – М. : Лабиринт, 2000. – 224 с.

Євангеліє учителноє албо казаніа на неділі і празники Господскіе и нарочити из оугодника Божіим Съставлєна трудо-любїєм Ієромонаха Кирила Транквіліона проповѣдника слова Божого Єго власним старанѧм коштом и накладом за руку на свѣт ново выдана. За позволенїм старших в маєтности княгинѣ Вышневецкой Михайловой в Рохмановѣ, 1619.

Корсунский И. Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета / И. Н. Корсунский. – М. : 1885. – 338 с.

Криса Б. Проповідник Слова Божого. Вступне слово // Учительне Євангеліє / Кирило Транквіліон Ставровецький ; пер. з ц.-сл. Б. Криса, Д. Сироїд, Т. Трофименко. – Львів : Свічадо, 2014. – 680 с.

Мень, А. В. Сын человеческий / А. В. Мень. – 3-е изд., перераб., доп. – Bruelles : Foyer Oriental Chretien, 1983. – 494 c.

Рождественская М. В. Плач Адама и «академический текст» в древнеславянской рукописной традиции [Електронний ресурс] / М. В. Рождественская. – Режим доступу : http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_ 10129/c/Rozhdestvenskaya.pdf.

Феофил Антиохийский К Автолику / Феофил Антиохийский // Сочинения древних христианских апологетов. СПб.т : Алетейя. 1999. – 674 с. (Серия «Античное христианство. Источники»).

Фрай Нортроп. Великий код : Біблія і література / Нортроп Фрай ; з англ. пер. Ірина Старовойт. – Львів : Літопис, 2010. – 360 с.

Яннарас, Христос, Свобода етосу / Х. Яннарас. – К. : Дух і літера, 2003. – 251 с.

Augustine Quaestiones in Heptateuchu, // Migne J. P. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina ХХХIV, col. 623.