МІФОЛОГЕМА ДВІЙНИЦТВА У РОМАНІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «МАГНАТ»

Н. Д. Чухонцева

Анотація


Актуальність теми статті визначається тим, що міфологема двійництва у романі Галини Пагутяк «Магнат» (2014), яка відіграє важливу роль у художньому світі цього твору, досі не була предметом спеціального вивчення. У даній розвідці поєднані методи сучасної міфокритики і психоаналізу з елементами наратології та дискурсології. У ро-мані виділяються три наративні стратегії: інтертекст, який складають цитати та ремінісценції із творів головного героя – польського і українського гуманіста, письмен-ника, дипломата, культурного діяча, магната Яна Щасного Гербурта, розповідь його ритуального двійника Северина Никловського, а також подані курсивом у дужках ав-торські коментарі. У статті відзначено, що мотив двійництва у творі трансформу-ється, розростається, вбираючи у себе уламки близнюкових міфів і міфів про героїв-рятівників, міф про Голема, традиційні бінарні опозиції та несподівані паралелі з історії світової культури. З усього цього вибудовується авторська міфологема двійництва у дусі концепції Поля Рікера, викладеної у книзі «Сам як інший».

Ключові слова


міф; міфологема; двійництво; архетип; наратив; дискурс; психоаналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюх А. Поетика самопізнання (за романом Галини Пагутяк «Слуга з Добромиля») / А. Артюх // Антипролог : зб. наук. праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – К. : ВД «Стилос», 2007. – С. 469–478.

Белецкий П. Украинская портретная живопись ХVІІ – ХVІІІ вв. / П. Белецкий. – Л. : Искусство, 1981. – С.16–27.

Донченко О. Архетипи соціального життя і політика / О. Донченко, Ю. Романенко. – К. : Либідь, 2001. – 334 с.

Еліаде М. Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії. Мефістофель і андрогін. Окультизм, ворожбитство та ку-льтурні уподобання / М. Еліаде. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 116 с.

Ільницький М. Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдинку» І. Франка та «Двійнику» Ф. Достоєвського / М. Ільницький // Слово і Час. – 2006. – № 8. – С. 18–27.

Кримський С. Під сигнатурою Софії / С. Кримський. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 718 с.

Пагутяк Г. Кожен день інший: щоденник / Г. Пагутяк. – Львів: ЛА «Піраміда», 2013. – 192 с.

Пагутяк Г. Магнат : роман / Г. Пагутяк. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 256 с.

Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : роман / Г. Пагутяк. – К. : Дуліби, 2006. – с. 336.

Рікер П. Сам як інший / пер. із фр. ; П. Рікер. – К. : Дух і Літера, 2000. – 458 с.

Щасний Гербурт Ян. Розмисел про народ руський. Практика ракуська / Ян Щасний Гербурт // Слово многоцінне : хре-стоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу та Бароко ХV–ХVІІІ століть : у 4 кн. / упорядкування : Валерій Шевчук, Василь Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 1. – С. 465–471.

Энциклопедия символов, знаков, эмблем. – М. : Эксмо; СПб. : Мидгард, 2006. – 608 с.